Shopping cart

close

ขอเชิญเข้าร่วมงาน webinar เรื่อง Optimization and Numerical Methods in Industries

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประสานความร่วมมือกับ Interdisciplinary Center for Scientific Computing (IWR) มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน webinar ในหัวข้อเรื่อง Optimization and Numerical Methods in Industries

โดยวิทยากรจาก Interdisciplinary Center for Scientific Computing (IWR) มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี และจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาคณิตศาสตร์จากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

วันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2565 เวลา 14.00-17.20 น.
โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากโปสเตอร์ด้านบนหรือจากเว็บไซต์
https://sites.google.com/view/csss-2022/home
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานฟรีได้จากลิงค์
https://kmutt.me/WONMI2022reg
โดยท่านจะได้รับลิงค์เข้าร่วมงานผ่านทางอีเมล์ที่สมัคร

ข่าวสารล่าสุด

blank

ที่อยู่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll To Top