หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ภาควิิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์    ที่มีมาตรฐานและมีแนวทางการพัฒนาการสอนและการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ รักษาเสถียรภาพความเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศ รวมทั้งผลิตบุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ พร้อมทั้งมีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้

 1. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งสามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ มีความใฝ่รู้สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีศักยภาพในการค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
 2. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ และตระหนักถึงคุณค่าของคณิตศาสตร์ ตลอดจนสามารถนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 3. เพื่อให้นิสิตมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถได้เต็มศักยภาพสูงสุดของนิสิตแต่ละบุคคล
 4. เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการนำความรู้มาประมวล เพื่อประโยชน์ของตนเองและส่วนรวม มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรมและจิตใจดี ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบต่อสังคม เข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าใจปัญหาและการเมือง เพื่อที่จะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถปรับตัว และแก้ปัญหาได้ด้วยสติปัญญา รู้จักคิดวิเคราะห์และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
 5. เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ
 6. เพื่อให้นิสิตมีโลกทัศน์ที่กว้างและสามารถสื่อสารกับบุคคลในสาขาอื่น ๆ ได้ดี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

 1. มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีศักยภาพในการแสวงหาความรู้ และ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
 2. ได้พัฒนาความสามารถเต็มศักยภาพสูงสุดของนิสิตแต่ละบุคคล
 3. มีการนำความรู้มาประมวลเพื่อประโยชน์ของตนเองและส่วนรวม มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรมและจิตใจดี  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รับผิดชอบต่อสังคม เข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าใจปัญหาและการเมือง ตลอดจนสามารถปรับตัวและแก้ปัญหาได้ด้วยสติปัญญา รู้จักคิดวิเคราะห์และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
 4. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยการพูด การเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ
 5. มีโลกทัศน์ที่กว้าง สามารถสื่อสารกับบุคคลในสาขาอื่น ๆ ได้ดี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

โปรแกรมเอกเดี่ยวและเอก-โท

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในระบบโรงเรียนหรือนอกระบบเป็นโรงเรียน และมีคุณสมบัติอื่นตามระเบียบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งจะประกาศเป็นปี ๆ ไป

โปรแกรมเกียรตินิยม

เป็นผู้ที่ผ่านการเรียนในชั้นปีที่ 1 ด้วยแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยที่นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมต้อง สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หากไม่สามารถสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสม 3.50 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา ต้องย้ายไปเรียนโปรแกรมปกติ

รายละเอียดของหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร (PDF)

แผนการศึกษา (PDF)

(ปรับปรุง 19 ส.ค. 59)

แผนภาพเงื่อนไข (PDF)

(ปรับปรุง 28 มิ.ย. 59)

แบบบันทึกผลการศึกษา

 • โปรแกรมเอกเดี่ยว (PDFXLS)
 • โปรแกรมเอก-โท (PDFXLS)
 • โปรแกรมเกียรตินิยม (PDFXLS)
(ปรับปรุง 11 ก.ค. 60)

โครงสร้างหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร (PDF)

แผนการศึกษา (PDF)

แผนภาพเงื่อนไข (PDF)

(ปรับปรุง 7  ส.ค. 61)

แบบบันทึกผลการศึกษา

 • โปรแกรมเอกเดี่ยว (PDFXLS)
 • โปรแกรมเอก-โท (PDFXLS)
 • โปรแกรมเกียรตินิยม (PDFXLS)
(ปรับปรุง 11 ก.ค. 61)