Shopping cart

close

โครงการอบรมคณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2

ขอประชาสัมพันธ์สำหรับ อาจารย์ คุณครู นิสิต นักศึกษา นักเรียน ผู้สนใจ ที่ต้องการรับความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์การเงิน เน้นคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ยังสามารถลงทะเบียนกันได้นะครับ Series คณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวันนี้จะมีทั้งหมด 10 ครั้ง ทุกวันเสาร์แรกของเดือน เริ่ม เสาร์ที่ 6 พ.ย. 2564 นี้ครับ (การลงทะเบียนแต่ละครั้งจะแยกกันครับ)

  • ครั้งที่ 1 (ส. 6 พ.ย. 64) การคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต (เปิดรับลงทะเบียนอยู่ถึงวัน 31 ต.ค. 64 ครับ https://bit.ly/2WP8Vvs)
  • ครั้งที่ 2 (ส. 4 ธ.ค. 64) การคิดภาษีรายได้บุคคลธรรมดา (เปิดรับลงทะเบียนถึงวัน 30 พ.ย. 64 ครับ https://bit.ly/3tm5599)

ค่าลงทะเบียนครั้งละ 300 บาท แยกกันทุกครั้ง และต้องลงทะเบียนแยกกันทุกครั้งนะครับ

ครั้งที่ 3-10 (ยังไม่เริ่มเปิดรับลงทะเบียน) เครดิต ภาษีหุ้น / การออมเพื่อการเกษียณ / IRR กับประเมินราคาทรัพย์สิน / การหาผลตอบแทนของกรมธรรม์ประกันภัย / ค่างวด / การลงทุนเบื้องต้น / ผลตอบแทน VS ความเสี่ยง / แคลคูลัสกับการลงทุน

ข่าวสารล่าสุด

blank

ที่อยู่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll To Top