การสอบวิทยานิพนธ์

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

Thesis/
Dissertation
Defense

การสอบวิทยานิพนธ์   เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนิสิตในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหา ระเบียบวิธีการวิจัย วิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการแก้ปัญหางานวิจัย การสอบวิทยานิพนธ์ต้องมีการสอบวัดความรู้พื้นฐานและความรู้เชิงลึกที่ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์เพื่อประเมินว่านิสิตมีความรู้และความเข้าใจในงานวิจัย   

       นิสิตจะสอบวิทยานิพนธ์ได้ ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
(1)   ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
(2)   ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่โครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่มีข้อแก้ไขในสาระสำคัญ และคณะกรรมการบริหารคณะอนุมัติให้สอบวิทยานิพนธ์ได้ก่อนระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยให้เริ่มต้นนับระยะเวลาดังกล่าวตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
(3)  มีหลักฐานแสดงว่า ได้ส่งบทความวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ให้วารสารทางวิชาการพิจารณาเพื่อการตีพิมพ์ หรือได้รับการตอบรับให้ไปเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการแล้ว ทั้งนี้ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัย
(4)  ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัย/หลักสูตรกำหนด
(สำหรับนิสิตปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)

กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
และการส่งบทความการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2566

โปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) 

โปรแกรมตรวจสอบวิทยานิพนธ์ Turnitin 

ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์

เกณฑ์การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มขอสอบวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มขอให้ออกจดหมายเชิญกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (Form2)

แบบฟอร์มขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Form3)

แบบตรวจสอบความสมบูรณ์ทางการศึกษา

ใบตรวจสอบเอกสารขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มข้อมูลการเข้าร่วม/เสนอผลงานวิชาการ/
งานวิจัยที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

แบบประเมินหลักสูตรออนไลน์

แนวปฏิบัติการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
(1)  วิทยานิพนธ์ที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นทั้งหมดหรือบางส่วน ให้นิสิตตรวจสอบโดยใช้
      โปรแกรม Turnitin และโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
(2)  วิทยานิพนธ์ที่เขียนด้วยภาษาไทย ให้ตรวจสอบด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

**แนวปฏิบัติการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์**  คลิกดูรายละเอียด

** แนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ ช่วงภาวะการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 **  

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด