Shopping cart

close

เปิดรับสมัครทดลองสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

            หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เปิดรับสมัครผู้สนใจที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมทดลองสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท และเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์  และคัดเลือกผู้มีความรู้ ความสามารถที่ผ่านการทดลองสอบและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาฯ มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2567

            ทั้งนี้   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ   จะเป็นผู้พิจารณาเห็นควรให้ผู้สมัครมีสิทธิ์เข้าร่วมทดลองสอบคัดเลือกฯ   และตัดสินผลการสอบ  หากผู้สมัครผ่านเกณฑ์การทดสอบคัดเลือก สามารถนำผลการสอบมายื่นเพื่อสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ  ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 ต่อไป
หมายเหตุ   การเข้าร่วมทดลองสอบคัดเลือกฯ **ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร**

ผู้ที่สนใจสมัครออนไลน์ผ่าน Google Form  ได้ตั้งแต่วันที่ 21 –  30 ก.ย. 2566
♦  กรอกใบสมัครออนไลน์  ได้ที่  https://forms.gle/gQfjQyfC9iZE37HQ8
♦  ขอบเขตเนื้อหาข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ   https://math.sc.chula.ac.th/gradmath/scope-exam/
♦  กำหนดการและรายละเอียดการทดลองสอบ ตามรายละเอียดข้างท้าย
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 022185172 ในเวลาราชการ หรือ email:  nanicha.t@chula.ac.th

 

 

ข่าวสารล่าสุด

ที่อยู่ : 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll To Top