ขอบเขตเนื้อหารายวิชาสอบและตัวอย่างข้อสอบ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ขอบเขตเนื้อหารายวิชาสอบและตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

รายวิชา Principles of Mathematics
Proofs of theorems concerning sets,  relations, functions, operations, real numbers.

รายวิชา Calculus
Limits and continuity; differentiation and its applications; integration and its applications; transcendental functions; techniques of integration; improper integrals; sequences and series of real numbers; power series.

รายวิชา Linear Algebra
Finite-dimensional vector spaces; linear transformations; determinants; diagonalization.

รายวิชา Abstract Algebra
Groups; rings; fields; homomorphisms.

รายวิชา Mathematical Analysis
The Real number system; topology on the real line; sequences of real numbers; limits and continuity; differentiation; Riemann integration; series of real numbers.

หนังสือ และเอกสารอ้างอิง

รายวิชา Principles of Mathematics :  
           หนังสือหลักคณิตศาสตร์ ทั่ว ๆ ไป  หรือ  S.S. Epp: Discrete Mathematics with Applications

รายวิชา Calculus :  
          หนังสือแคลคูลัสตัวแปรเดียว ทั่ว ๆ ไป

รายวิชา Abstract Algebra : 
          J.B. Fraleigh: A First Course in Abstract Algebra

รายวิชา Linear Algebra : 
          http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~myotsana/234_1_62.pdf

รายวิชา Mathematical Analysis :  
          R.G. Bartle: Introduction to Real Analysis

ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์