ขอบเขตเนื้อหารายวิชาสอบและตัวอย่างข้อสอบ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ขอบเขตเนื้อหารายวิชาสอบและตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

รายวิชา Principles of Mathematics

Proofs of theorems concerning sets,  relations, functions, operations, real numbers.

รายวิชา Calculus

Limits and continuity; differentiation and its applications; integration and its applications; transcendental functions; techniques of integration; improper integrals; sequences and series of real numbers; power series.

รายวิชา Linear Algebra

Finite-dimensional vector spaces; linear transformations; determinants; diagonalization.

รายวิชา Abstract Algebra

Groups; rings; fields; homomorphisms.

รายวิชา Mathematical Analysis

The Real number system; topology on the real line; sequences of real numbers; limits and continuity; differentiation; Riemann integration; series of real numbers.

ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์