ข้อบังคับ กฏ ระเบียบจุฬาฯ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ข้อบังคับ กฏ ระเบียบจุฬาฯ

ระเบียบ/ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวปฏิบัติอื่น ๆ

01

ระเบียบ และข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

♦  ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

♦  ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

♦  ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง สิงหาคม 2559)

♦  ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

♦  ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

♦  ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

02

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

♦  ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ และรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์
    สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562

♦  ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ และรายงานการประชุมมฉบับสมบูรณ์
    สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557

♦  ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขอขยายเวลาการศึกษาเพื่อรอตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนิสิต
    ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2559

♦  ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษา
    ในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ.2557 และประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    เรื่อง เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
    และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

♦  ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
    และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

03

แนวปฏิบัติอื่น ๆ 

♦  แนวปฏิบัติการดำเนินการขอขยายเวลาการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

♦  แนวปฏิบัติการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตระดับปริญญาเอก ช่วงภาวะการแพร่ระบาดเชืื้อโรค COVID -19

♦  แนวปฏิบัติการเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ กรณีการประชุมวิชาการ
    มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ช่วงภาวะการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID -19  

♦  แนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ช่วงภาวะการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID -19   
    (อว 64.25/3004  ลงวันที่ 19 ต.ค. 63 และ อว 64.25/0824 วันที่ 23 มี.ค.63)

♦  แนวปฏิบัติการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิต ปีการศึกษา 2563  (อว.64.25/3005 วันที่ 19 ต.ค.63)

♦  กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การส่งบทความเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
    ปีการศึกษา 2563 

♦  การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบบทความวิจัย  (ณ วันที่ 6 ต.ค. 63)