สาขางานวิจัย

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

Algebra & Number Theory

ศาสตราจารย์ ดร.ยศนันต์  มีมาก
Finite Fields, Algebraic Function Theory, Spectral  Graph Theory

รองศาสตราจารย์ ดร.ศจี เพียรสกุล
Algebra, Hyperstructure Theory, Γ-structure Theory, LPPs

รองศาสตราจารย์ ดร.ตวงรัตน์  ไชยชนะ
Algebraic Number Theory

รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร  ฟักสุวรรณ
Number Theory

รองศาสาสตราจารย์ ดร.สำรวม  บัวประดิษฐ์
Algebra and the Theory of Rings and Modules

รองศาสตราจารย์ ดร. เก่ง  วิบูลย์ธัญญ์
Gyrogroups and Special Relativity

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ  ศรีอมร 

Number Theory

อาจารย์ ดร.นิธิ  รุ่งธนาภิรมย์
Arithmetic Geometry

Combinatorics & Graph Theory

ศาสตราจารย์ ดร.ยศนันต์  มีมาก
Finite Fields, Algebraic Function Theory, Spectral Graph Theory

รองศาสตราจารย์ ดร.จริยา  อุ่ยยะเสถียร  
Graph Theory, Combinatorial Design

รองศาสตราจารย์ ดร.รตินันท์  บุญเคลือบ    
PDEs (parabolic), Blow-Up and Quenching Theory, Applied Analysis, Graph and hypergraph labeling  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช  กิตติภัสสร 

Combinatorics, Graph Theory, Ramsey Theory

Analysis

ศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ  ชาวหา
Algebraic Topology, Fixed Point Theory

ศาสตราจารย์ ดร.ทรงเกียรติ สุเมธกิจการ

Theory of copulas and dependence structure between random variables

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล
Functional Analysis, Analysis on Lie Groups

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพันธ์   กิติสิน
Geometric Analysis, Partial Differential Equations

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  คมฤทัย      

Geometric Analysis, Partial Differential Equations

รองศาสตราจารย์ ดร. เก่ง  วิบูลย์ธัญญ์
Harmonic analysis on Lie groups and symmetric spaces

Probability Theory & Statistic

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  เนียมมณี       
Probability Theory  (Limit Theorems and Stein’s Method)

ศาสตราจารย์ ดร.ทรงเกียรติ สุเมธกิจการ
Theory of copulas and dependence structure between random variables

รองศาสตราจารย์ ทิพวัลย์  สันติวิภานนท์ 

Theory of copulas and dependence structure between random variables

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพรรณ  สุนทรโชติ
Probability Theory, Mathematical Statistics, Statistical Modelling,  Stochastic Processes, Actuarial Mathematics, Financial Mathematics

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวัต  ถนัดกิจหิรัญ
Probability Theory, Stochastic Processes, Importance Sampling

อาจารย์ ดร.มนต์ชัย  คูเอกชัย
Statistical Methods in Forensic Science including Familial DNA Searches, Methods and Designs in Statistical Genetics, Advanced Statistical Methods

อาจารย์ ดร.สุพร  จงปรีชาหาญ
Probability Theory

Mathematical Logic

       ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์เพ็ญ  เวชชาชีวะ       

        Mathematical Logic, Set Theory

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิปัตย์  ธำรงธัญลักษณ์
Mathematical Logic, Model Theory

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล  สนพะเนาว์
Mathematical Logic, Set Theory

Topology & Geometry

ศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ  ชาวหา
Algebraic Topology, Fixed Point Theory

ศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  วิชิรมาลา    
Bubble Geometry, Classical Geometry

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพันธ์   กิติสิน
Geometric Analysis, Partial Differential Equations

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  คมฤทัย         
Geometric Analysis, Partial Differential Equations

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เดช  มนทกานติรัตน์ 
Point-Set Topology, Algebraic Topology, Characteristic Classes, Bundle Theory

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ  ศรีอมร 
Discrete Geometry

Applied Mathematics

รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ  เมฆฉาย 

Numerical Analysis

       PDEs (parabolic), Blow-Up and Quenching Theory, Applied Analysis, Graph and
       hypergraph labeling

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  คมฤทัย 
Partial Differential Equations

รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรอาภา  บุญเสริม
General Relativity, Non-Relativistic Quantum Physics, Differential  Equations and Applied Mathematics

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  อินทิยศ
Linear Optimization Models, Combinatorial Optimization, Metaheuristics, Column Generation, Applied Optimization, Operations Research

รองศาสตราจารย์ ดร.กรุง  สินอภิรมย์สราญ 
Optimization, Mathematical Programming, Data Science, Algorithms, Data mining, Theory of Computations

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพรรณ  สุนทรโชติ      
Probability Theory, Mathematical Statistics, Statistical Modelling,  Stochastic Processes, Actuarial Mathematics, Financial Mathematics

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย จงจิตเมตต์ 
Cryptography (Multi-party Computation, Zero-Knowledge), Probabilistic Combinatorics, Graph Theory

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวัต  ถนัดกิจหิรัญ
       Probability Theory, Stochastic Processes, Importance Sampling

อาจารย์ ดร.มนต์ชัย  คูเอกชัย
Statistical Methods in Forensic Science including Familial DNA Searches, Methods and Designs in Statistical Genetics, Advanced Statistical Methods

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด