คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรปริญญาโท

1.  สำหรับปริญญาบัณฑิต ไม่จำกัดสาขาและเคยผ่านการศึกษารายวิชาทางคณิตศาสตร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
2.  มีคะแนนสอบ CU-TEP  ตั้งแต่ 30 คะแนน  หรือ TOEFL ตั้งแต่ 400 คะแนน  หรือ  IELT  ตั้งแต่ 3.0 คะแนนขึ้นไป
     รับเข้าศึกษาได้  แต่มีเงื่อนไขต้องสอบใหม่ให้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ หรือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามที่ประกาศกำหนด
     หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ สำนักงานการทะเบียนจะไม่รับลงทะเบียนแรกเข้า
3.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้


หลักสูตรปริญญาเอก

1.  สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี (รหัส 3310 และ 3312) สำหรับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ
     มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาเกียรตินิยม
2.  สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท (รหัส 3309 และ 3311) สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
3.  มีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 45 คะแนน หรือ TOEFL ตั้งแต่450 คะแนน หรือ IELT ตั้งแต่ 4.0 คะแนนขึ้นไป
     รับเข้าศึกษาได้ แต่มีเงื่อนไขต้องสอบใหม่ให้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ หรือ เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามที่ประกาศกำหนด
     หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษสำนักงานการทะเบียนจะไม่รับลงทะเบียนแรกเข้า
4.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

หลักสูตรปริญญาโท

1.  สำเร็จการศึกษาระดับญาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
     รับรองวิทยฐานะ หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
2. 
สำเร็จการศึกษาด้วยแต้มเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป และเคยผ่านการศึกษารายวิชาทางคณิตศาสตร์มาแล้ว
     ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
3.  มีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     CU-TEP  ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 คะแนนขึ้นไป


หลักสูตรปริญญาเอก

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาเกียรตินิยมใน
     หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา
     สุดท้ายของหลักสูตร หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
2.  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตด้วยแต้มเฉลี่ยสะสม 3.75 ขึ้นไป หรือมีผลงานวิชาการจากวิทยานิพนธ์
     ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
     พิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
3.  มีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ฒหาวิทยาลัย
     CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน