การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

Thesis/
Dissertation
Proposal

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนิสิตในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหา ระเบียบวิธีการวิจัย วิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการแก้ปัญหางานวิจัย   การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีการสอบความรู้พื้นฐานและความรู้เชิงลึกที่จำเป็นในการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อให้แน่ใจว่านิสิตมีความรู้ที่จำเป็นเพียงพอในการทำงานวิจัย 
♦  สำหรับนิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ต้องได้รับอนุมัติโครงร่างภายใน 2 ปีการศึกษานับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
♦ สำหรับนิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องได้รับอนุมัติโครงร่างภายใน 3 ปีการศึกษานับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ยกเว้นหลักสูตรบริหารแบบต่อเนื่อง นิสิตจะสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนสอบวิทยานิพนธ์ 

♦  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    (รายชื่อผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกระดับปริญญาโทและเอก ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แล้ว)
♦  แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    (สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นอกเหนือจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกข้างต้น)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด