ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์

ภาควิิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 


 หากนิสิตตรวจสอบประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วพบข้อผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ เพื่อดำเนินการแก้ไข และ
    เมื่อข้อมูลถูกต้องจึงกรอกข้อมูลวิทยานิพนธ์ในระบบ CU-iThesis  ที่เว็บไซต์  
https://ithesis.grad.chula.ac.th/

     ♦     ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ …./2563 วันที่ ….. เมษายน 2563  (รอประกาศ)
            (ป.โท : กฤษณ์  ขนมธรรมกุล, ปรัชญาพร  เดิมหลิ่ม, วงศกร  สุขะเดชะ)

     ♦     ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 9 เมษายน 2563
            (ป.เอก : สุพร  จงปรีชาหาญ, ชุติมา  แสงจำปา, ธนพร  สุมาลย์โรจน์, บุษยพัชร์  ใจห้าว, โสภณ  บริบูรณ์)

     ♦     ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 10 มีนาคม 2563
            (ป.เอก : วรรณิศา  สุดประโคน)

     ♦     ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
            (ป.เอก : อดิศร  ดูดี)

     ♦     ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
            (ป.โท : จิตรภาณุ ชัยรัตนกุล, นภวิชญ์ ญาณไพศาล, จิราพัชร แก้วกาม, นลินภัทร์ โพธิ์น้อย, สหวัฒน์ วงศ์ขุนเณร,
            บูรณ์พิภพ ศิริโรจน์รัตน์, อัศศชา ดินตะวงศ์)

     ♦     ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28  มกราคม 2563
            (ป.เอก : ณัฐพล สนพะเนาว์)

     ♦     ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562
            (ป.เอก : วสุพล ศรีโชติ)

     ♦     ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 11 ธันวาคม 2562
            (ป.โท : จิตร์สุพัฒน์ รัตนกังวานวงศ์)

     ♦     ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
           (ป.โท : องอาจ วันนา)

ข่าวสารล่าสุด