หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Master of Science  Program in Mathematics

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วท.ม.
Master of Science
M.Sc.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้
1.  มีความรู้ลึกซึ้งในด้านทฤษฎีเพียงพอที่จะสามารถพัฒนางานวิจัยทางคณิตศาสตร์หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
2.  มีศักยภาพที่โดดเด่นที่จะศึกษาคณิตศาตร์ขั้นสูงต่อไปในระดับสากล
3.  มีความรู้รอบกว้างขวางและสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับการนำไปประยุกต์แก้ปัญหา
4.  มีความตื่นตัวในการใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5.  สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการค้นคว้า วิจัยและสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6.  มีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบและเป็นผู้นำสังคม และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเป็นแหล่งอ้างอิงทางคณิตศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1     (เน้นการวิจัยและทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) 

                            จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      42    หน่วยกิต   

แผน ก แบบ ก 2     (เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)     

                            จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      42    หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา    2  –  4  ปี

โครงสร้างหลักสูตรแผน ก
แบบ ก 1แบบ ก 2
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า4242
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน24
     –  รายวิชาบังคับ
     –  รายวิชาบังคับเลือก9
     –  รายวิชาเลือก15
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์4218

หมายเหตุ   ผู้ที่เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก1 หากมีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกำหนดให้เรียนรายวิชา หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 1
1) รายวิชาบังคับ    (ประเมินผล S/U และไม่นับหน่วยกิต) 
2301560Computer Tools in Mathematics     2(1-2-5)
2301701Seminar1(1-0-3)
2301704Research  in Mathematics I3(3-0-9)
2301705Research  in Mathematics II3(3-0-9)
2)  วิทยานิพนธ์ 
2301817Thesis42  หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
1)   รายวิชาบังคับ (ประเมินผลเป็น S/U และไม่นับหน่วยกิต)     
2301560Computer Tools in Mathematics     2(1-2-5)
2301701Seminar1(1-0-3)
2301704Research  in Mathematics I3(3-0-9)
2) รายวิชาบังคับเลือก9 หน่วยกิต
                    ต้องเลือกอย่างน้อย 2 กลุ่มวิชา จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
กลุ่มวิชาพีชคณิต 
2301610Linear and Multilinear Algebra3(3-0-9)
2301613Abstract Algebra I3(3-0-9)
2301614Abstract Algebra II3(3-0-9)
กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ 
2301620Mathematical Analysis3(3-0-9)
2301621Real Analysis I3(3-0-9)
2301622Real Analysis II3(3-0-9)
2301623Complex Analysis3(3-0-9)
กลุ่มวิชาทอพอโลยีและเรขาคณิต 
2301631Topology3(3-0-9)
2301632Algebraic Topology3(3-0-9)
2301635Differentiable Manifold3(3-0-9)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
2301640Fundamentals of Mathematical Programming3(3-0-9)
2301641Methods of Applied Mathematics I3(3-0-9)
2301650Partial Differential Equations I3(3-0-9)
2301653Numerical Analysis I3(3-0-9)
3)   รายวิชาเลือก15  หน่วยกิต
 โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
2301510Fundamentals of Abstract Mathematics  3(2-2-8)
2301532Coding Theory3(3-0-9)
2301600Foundations of Mathematics3(3-0-9)
2301601Recursion Theory3(3-0-9)
2301602Model Theory3(3-0-9)
2301609Analytic Number Theory I3(3-0-9)
2301612Representation Theory I3(3-0-9)
2301615Homological Algebra3(3-0-9)
2301616Algebraic Semigroup Theory3(3-0-9)
2301617Lie Algebras I3(3-0-9)
2301618Combinatorial Theory3(3-0-9)
2301619Algebraic Number Theory I3(3-0-9)
2301629Functional Analysis3(3-0-9)
2301634Convex and Discrete Geometry 3(3-0-9)
2301661Probability Theory3(3-0-9)
2301665Mathematical Statistics3(3-0-9)
2301670Graph Theory and Applications3(3-0-9)
2301690Special Topics in Advanced Mathematics3(3-0-9)
2301691Special Topics in Algebra3(3-0-9)
2301692Special Topics in Analysis3(3-0-9)
2301693Special Topics in Geometry3(3-0-9)
2301694Special Topics in Applied Mathematics3(3-0-9)
2301705Research  in Mathematics II3(3-0-9)
2301706Research  in Mathematics III3(3-0-9)
2301707Research  in Mathematics IV3(3-0-9)
2301708Research  in Mathematics V3(3-0-9)
2301709Research  in Mathematics VI3(3-0-9)
2301711Algebraic Geometry3(3-0-9)
2301717Lie Algebras II3(3-0-9)
2301719Algebraic Number Theory II3(3-0-9)
2301721Advanced Analysis I3(3-0-9)
2301783Advanced Topics in Algebra3(3-0-9)
2301784Advanced Topics in Analysis3(3-0-9)
2301785Advanced Topics in Geometry3(3-0-9)
2301790Individual Study3(3-0-9)
2301791Selected Topics in Mathematics I3(3-0-9)
2301792Selected Topics in Mathematics II     3(3-0-9)
           ทั้งนี้ อาจมีรายวิชาเลือกที่จะสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งหลักสูตร จะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป   
นอกจากนี้ นิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาในหมวดรายวิชาบังคับเลือก หรือรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาเป็นรายวิชาเลือกได้  ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4)  วิทยานิพนธ์ 
2301813 Thesis18  หน่วยกิต

หลักสูตร Double-Degree Program

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการหลักสูตร Double-Degree Master’s Program in Mathematics กับ Graduate School of Natural Science and Technology, Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น สามารถดูเอกสารแนบ DDP Program และ/หรือยื่นใบสมัคร/สอบถามข้อมูลในวันปฐมนิเทศ

Download หลักสูตร/เนื้อหารายวิชาหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2566

เนื้อหารายวิชา
(Course Description)

เอกสารแนบ
(DDP Program)