หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Master of Science  Program in Mathematics

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วท.ม.
Master of Science
M.Sc.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้

  • มีความรู้ลึกซึ้งในด้านทฤษฎีเพียงพอที่จะสามารถพัฒนางานวิจัยทางคณิตศาสตร์หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
  • มีศักยภาพที่โดดเด่นที่จะศึกษาคณิตศาตร์ขั้นสูง
  • มีความรู้รอบกว้างขวางและสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับการนำไปแก้ปัญหาในงานวิจัย
  • ตื่นตัวในการใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการศึกษา อภิปราย ค้นคว้า วิจัยและสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  • มีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบและเป็นผู้นำสังคม 


2. สร้างองค์ความรู้ใหม่และเป็นแหล่งอ้างอิงทางคณิตศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1     (เน้นการวิจัยและทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) 

                            จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      42    หน่วยกิต   

แผน ก แบบ ก 2     (เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)     

                            จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      42    หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา    2  –  4  ปี

โครงสร้างหลักสูตรแผน ก
แบบ ก 1แบบ ก 2
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า4242
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน24
     –  รายวิชาบังคับ
     –  รายวิชาบังคับเลือก9
     –  รายวิชาเลือก15
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์4218

หมายเหตุ   ผู้ที่เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก1 หากมีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกำหนดให้เรียนรายวิชา หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต

 

แผน ก แบบ ก 1

1) รายวิชาบังคับ    (ประเมินผล S/U และไม่นับหน่วยกิต)

 

2301560

Computer Tools in Mathematics     

2(1-2-5)

2301698

Comprehensive Examination in Mathematics

0(0-0-0)

2301701

Seminar

1(1-0-3)

2301704

Research  in Mathematics I

3(3-0-9)

2301705

Research  in Mathematics II

3(3-0-9)

2)  วิทยานิพนธ์

 

2301817

Thesis

42  หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2

1)   รายวิชาบังคับ (ประเมินผลเป็น S/U และไม่นับหน่วยกิต)    

 

2301560

Computer Tools in Mathematics     

2(1-2-5)

2301701

Seminar

1(1-0-3)

2301704

Research  in Mathematics I

3(3-0-9)

2) รายวิชาบังคับเลือก

9 หน่วยกิต

                    ต้องเลือกอย่างน้อย 2 กลุ่มวิชา จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

 

กลุ่มวิชาพีชคณิต

 

2301610

Linear and Multilinear Algebra

3(3-0-9)

2301613

Abstract Algebra I

3(3-0-9)

2301614

Abstract Algebra II

3(3-0-9)

กลุ่มวิชาการวิเคราะห์

 

2301620

Mathematical Analysis

3(3-0-9)

2301621

Real Analysis I

3(3-0-9)

2301622

Real Analysis II

3(3-0-9)

2301623

Complex Analysis

3(3-0-9)

กลุ่มวิชาทอพอโลยีและเรขาคณิต

 

2301631

Topology

3(3-0-9)

2301632

Algebraic Topology

3(3-0-9)

2301635

Differentiable Manifold

3(3-0-9)

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

 

2301640

Fundamentals of Mathematical Programming

3(3-0-9)

2301641

Methods of Applied Mathematics I

3(3-0-9)

2301650

Partial Differential Equations I

3(3-0-9)

2301653

Numerical Analysis I

3(3-0-9)

2301676

Stochastic Models

3(3-0-9)

3)   รายวิชาเลือก

15  หน่วยกิต

 

โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้

 

2301501

Mathematical Logic

3(3-0-9)

2301502

Axiomatic Set Theory

3(3-0-9)

2301510

Fundamentals of Abstract Mathematics  

3(2-2-8)

2301532

Coding Theory

3(3-0-9)

2301600

Foundations of Mathematics

3(3-0-9)

2301601

Recursion Theory

3(3-0-9)

2301602

Model Theory

3(3-0-9)

2301603

Set Theory

3(3-0-9)

2301608

Mathematical Foundations of Cryptography

3(3-0-9)

2301609

Analytic Number Theory I

3(3-0-9)

2301612

Representation Theory I

3(3-0-9)

2301616

Algebraic Semigroup Theory

3(3-0-9)

2301617

Lie Algebras I

3(3-0-9)

2301618

Combinatorial Theory

3(3-0-9)

2301619

Algebraic Number Theory I

3(3-0-9)

2301629

Functional Analysis

3(3-0-9)

2301634

Convex and Discrete Geometry 

3(3-0-9)

2301646

Nonlinear Programming Theory

3(3-0-9)

2301649

Combinatorial Design Theory

3(3-0-9)

2301661

Probability Theory

3(3-0-9)

2301665

Mathematical Statistics

3(3-0-9)

2301670

Graph Theory and Applications

3(3-0-9)

2301675

Mathematical Modeling

3(3-0-9)

2301690

Special Topics in Advanced Mathematics

3(3-0-9)

2301691

Special Topics in Algebra

3(3-0-9)

2301692

Special Topics in Analysis

3(3-0-9)

2301693

Special Topics in Geometry

3(3-0-9)

2301694

Special Topics in Applied Mathematics

3(3-0-9)

2301705

Research  in Mathematics II

3(3-0-9)

2301706

Research  in Mathematics III

3(3-0-9)

2301707

Research  in Mathematics IV

3(3-0-9)

2301708

Research  in Mathematics V

3(3-0-9)

2301709

Research  in Mathematics VI

3(3-0-9)

2301711

Algebraic Geometry

3(3-0-9)

2301717

Lie Algebras II

3(3-0-9)

2301719

Algebraic Number Theory II

3(3-0-9)

2301721

Advanced Analysis I

3(3-0-9)

2301783

Advanced Topics in Algebra

3(3-0-9)

2301784

Advanced Topics in Analysis

3(3-0-9)

2301785

Advanced Topics in Geometry

3(3-0-9)

2301791

Selected Topics in Mathematics I

3(3-0-9)

2301792

Selected Topics in Mathematics II     

3(3-0-9)

2301796

Individual Study I

3(0-0-12)

2301797

Individual Study II

3(0-0-12)

           ทั้งนี้ อาจมีรายวิชาเลือกที่จะสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งหลักสูตร จะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป   
นอกจากนี้ นิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาในหมวดรายวิชาบังคับเลือก หรือรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชา
เป็นรายวิชาเลือกได้  ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

           หมายเหตุ (1)  นิสิตทุกแผนการเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรเพื่อขอผลการศึกษาเป็น V/W ได้

                         (2)  รายวิชา 2301501 และ 2301502 นิสิตในหลักสูตรสามารถลงทะเบียนได้

                               โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอ C.F. โดยต้องไม่เคยลงทะเบียนรายวิชา 2301421 และ 2301422 และ
                               ได้รับประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D และ 
S มาก่อน

4)  วิทยานิพนธ์

 

2301813

 Thesis

18  หน่วยกิต

หลักสูตร Double-Degree Program

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการหลักสูตร Double-Degree Master’s Program in Mathematics กับ Graduate School of Natural Science and Technology, Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น สามารถดูเอกสารแนบ DDP Program และ/หรือยื่นใบสมัคร/สอบถามข้อมูลในวันปฐมนิเทศ

Download หลักสูตร/เนื้อหารายวิชาหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2566

เนื้อหารายวิชา
(Course Description)

เอกสารแนบ
(DDP Program)