รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ภาควิิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

            รายชื่อผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ แล้ว  กรณีมีรายชื่อเพิ่มเติมหลักสูตรฯ จะประกาศให้ทราบต่อไป

ลำดับที่

  ชื่อ – นามสกุล

 สังกัดมหาวิทยาลัย

01
ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  เลาหโกศล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์  ลีรวัฒน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา  เรืองสินทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04
อาจารย์ ดร.พงศ์พล  เรือนคง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อร่าม  ตั้งบุญดวงจิตร
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
06
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ปานรักษา
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
07
รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวุธ  จันทร์เสงี่ยม
ส.ลาดกระบัง
08
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวิกานต์  ตรียะประเสริฐ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09
Assistant Professor Dr.Paolo  Bertozzini
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์  วรวรรโณทัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สิงหันต์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์  วิเชียรไพศาล
ม.พระนครเหนือ
13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร  ชาวแพรกน้อย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวุด  ทองทา
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  แก้วขาว
มหาวิทยาลัยบูรพา
16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรณีนิสิตประสงค์จะเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และ/หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ภายนอก) นอกเหนือจากรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น โปรดกรอกแบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อนำเข้าที่ประชุมหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป

ข่าวสารล่าสุด