หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Mathematics

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วท.ด.
Doctor of Philosophy
Ph.D.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้

    • มีศักยภาพในการวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
    • มีความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ที่สามารถถ่ายทอดและต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่ของตนเอง
    • มีความตื่นตัวในการใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
    • สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการศึกษา อภิปราย ค้นคว้า วิจัยและสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
    • มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบและเป็นผู้นำสังคม


2. สร้างองค์ความรู้ใหม่และเป็นแหล่งอ้างอิงทางคณิตศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร

​แบบ 1      เน้นการทำวิทยานิพนธ์

แบบ  1.1    สำหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                           60   หน่วยกิต      

แบบ  1.2    สำหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                           72   หน่วยกิต      

แบบ 2  เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

แบบ  2.1    สำหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท
                 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                           60   หน่วยกิต  

แบบ  2.2    สำหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี
                 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                           72   หน่วยกิต  

ระยะเวลาการศึกษา       3  ปี   สำหรับผู้เข้าด้วยวุฒิปริญญาโท

                                  4  ปี   สำหรับผู้เข้าด้วยวุฒิปริญญาตรี

โครงสร้างหลักสูตรแบบ 1แบบ 2
แบบ 1.1แบบ 1.2แบบ 2.1แบบ 2.2
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า60726072
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน1224
     –  รายวิชาบังคับ
     –  รายวิชาบังคับเลือก9
     –  รายวิชาเลือก1215
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์60724848

หมายเหตุ   (1)  นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2301894  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
                       ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต ประเมินผลเป็น  S/U
                (2)   ผู้ที่เข้าศึกษาแบบ 1.1 และแบบ 1.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกำหนดให้เรียน
                       รายวิชา หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต

แบบ 1.1
สำหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท
1)  รายวิชาบังคับ  (ประเมินผล S/U และไม่นับหน่วยกิต)
2301704Research  in Mathematics I3(3-0-9)
2301705Research  in Mathematics II3(3-0-9)
2301706Research  in Mathematics III3(3-0-9)
2301707Research  in Mathematics IV3(3-0-9)
2301894Doctoral Dissertation Seminarไม่นับหน่วยกิต
2301897Qualifying Examinationไม่นับหน่วยกิต
2) วิทยานิพนธ์
2301829

Dissertation

60  หน่วยกิต

 

แบบ 1.2 
สำหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี
1)  รายวิชาบังคับ  (ประเมินผล S/U และไม่นับหน่วยกิต)
2301560Computer Tools in Mathematics2(1-2-5)
2301704Research  in Mathematics I3(3-0-9)
2301705Research  in Mathematics II3(3-0-9)
2301706Research  in Mathematics III3(3-0-9)
2301707Research  in Mathematics IV3(3-0-9)
2301708Research  in Mathematics V3(3-0-9)
2301709Research  in Mathematics VI3(3-0-9)
2301894Doctoral Dissertation Seminarไม่นับหน่วยกิต
2301897Qualifying Examinationไม่นับหน่วยกิต
2) วิทยานิพนธ์
2301830Dissertation72  หน่วยกิต
แบบ 2.1สำหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท
1)  รายวิชาบังคับ     (ประเมินผล S/U และไม่นับหน่วยกิต)
2301704Research  in Mathematics I3(3-0-9)
2301705Research  in Mathematics II3(3-0-9)
2301894Doctoral Dissertation Seminarไม่นับหน่วยกิต
2301897Qualifying Examinationไม่นับหน่วยกิต
2)   รายวิชาบังคับเลือก    ไม่มี
3)   รายวิชาเลือก    12 หน่วยกิต
 โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
2301601Recursion Theory3(3-0-9)
2301602Model Theory3(3-0-9)
2301603Set Theory3(3-0-9)

2301608

Mathematical Foundations of Cryptography

3(3-0-9)

2301609Analytic Number Theory I3(3-0-9)
2301610Linear and Multilinear Algebra3(3-0-9)
2301612Representation Theory I3(3-0-9)
2301613Abstract Algebra I3(3-0-9)
2301614Abstract Algebra II3(3-0-9)
2301616Algebraic Semigroup Theory3(3-0-9)
2301617Lie Algebras I3(3-0-9)
2301618Combinatorial Theory3(3-0-9)
2301619Algebraic Number Theory I3(3-0-9)
2301620Mathematical Analysis3(3-0-9)
2301621Real Analysis I3(3-0-9)
2301622Real Analysis II3(3-0-9)
2301623Complex Analysis3(3-0-9)
2301629Functional Analysis3(3-0-9)
2301631Topology3(3-0-9)
2301632Algebraic Topology3(3-0-9)
2301634Convex and Discrete Geometry3(3-0-9)
2301635Differentiable Manifold3(3-0-9)

2301640

Fundamentals of Mathematical Programming3(3-0-9)
2301641Methods of Applied Mathematics I3(3-0-9)
2301646Nonlinear Programming Theory3(3-0-9)
2301649Combinatorial Design Theory3(3-0-9)
2301650Partial Differential Equations I3(3-0-9)
2301653Numerical Analysis I3(3-0-9)
2301661Probability Theory3(3-0-9)
2301665Mathematical Statistics3(3-0-9)
2301670Graph Theory and Applications3(3-0-9)
2301675Mathematical Modeling3(3-0-9)
2301676Stochastic Models3(3-0-9)
2301690Special Topics in Advanced Mathematics3(3-0-9)
2301691Special Topics in Algebra3(3-0-9)
2301692Special Topics in Analysis3(3-0-9)
2301693Special Topics in Geometry3(3-0-9)
2301694Special Topics in Applied Mathematics3(3-0-9)
2301711Algebraic Geometry3(3-0-9)
2301717Lie Algebras II3(3-0-9)
2301719Algebraic Number Theory II3(3-0-9)
2301721Advanced Analysis I3(3-0-9)
2301783Advanced Topics in Algebra3(3-0-9)
2301784Advanced Topics in Analysis3(3-0-9)
2301785Advanced Topics in Geometry3(3-0-9)
2301791Selected Topics in Mathematics I3(3-0-9)
2301792Selected Topics in Mathematics II3(3-0-9)
2301796Individual Study I3(0-0-12)
2301797Individual Study II3(0-0-12)

        ทั้งนี้ อาจมีรายวิชาเลือกที่จะสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งหลักสูตร จะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป นอกจากนี้  นิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาในหมวดรายวิชาบังคับเลือกของแบบ 2.2 หรือรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาเป็นรายวิชาเลือกได้

ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

       หมายเหตุ  นิสิตทุกแผนการเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรเพื่อขอผลการศึกษาเป็น V/W ได้

4)  วิทยานิพนธ์
2301828Dissertation48 หน่วยกิต
แบบ 2.2สำหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี
1)  รายวิชาบังคับ    (ประเมินผล S/U และไม่นับหน่วยกิต)
2301560Computer Tools in Mathematics2(1-2-5)
2301704Research  in Mathematics I3(3-0-9)
2301705Research  in Mathematics II3(3-0-9)
2301894Doctoral Dissertation Seminarไม่นับหน่วยกิต
2301897Qualifying Examinationไม่นับหน่วยกิต
2)   รายวิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต
  ต้องเลือกอย่างน้อย  2  กลุ่มวิชา  จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
 กลุ่มวิชาพีชคณิต 
2301610Linear and Multilinear Algebra3(3-0-9)
2301613Abstract Algebra I3(3-0-9)
2301614พีชคณิตนามธรรม 23(3-0-9)
 กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ 
2301620Mathematical Analysis3(3-0-9)
2301621Real Analysis I3(3-0-9)
2301622Real Analysis II3(3-0-9)
2301623Complex Analysis3(3-0-9)
 กลุ่มวิชาทอพอโลยีและเรขาคณิต 
2301631Topology3(3-0-9)
2301632Algebraic Topology3(3-0-9)
2301635Differentiable Manifold3(3-0-9)
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
2301640Fundamentals of Mathematical Programming3(3-0-9)
2301641Methods of Applied Mathematics I3(3-0-9)
2301650Partial Differential Equations I3(3-0-9)
2301653Numerical Analysis I3(3-0-9)
2301676Stochastic Models3(3-0-9)
3) รายวิชาเลือก15 หน่วยกิต
 โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
2301601Recursion Theory3(3-0-9)
2301602Model Theory3(3-0-9)
2301603Set Theory3(3-0-9)
2301608Mathematical Foundations of Cryptography3(3-0-9)
2301609Analytic Number Theory I3(3-0-9)
2301612Representation Theory I3(3-0-9)
2301616Algebraic Semigroup Theory3(3-0-9)
2301617Lie Algebras I3(3-0-9)
2301618Combinatorial Theory3(3-0-9)
2301619Algebraic Number Theory I3(3-0-9)
2301629Functional Analysis3(3-0-9)
2301634Convex and Discrete Geometry3(3-0-9)
2301646Nonlinear Programming Theory3(3-0-9)
2301649Combinatorial Design Theory3(3-0-9)
2301661Probability Theory3(3-0-9)
2301665Mathematical Statistics3(3-0-9)
2301670Graph Theory and Applications3(3-0-9)
2301675Mathematical Modeling3(3-0-9)
2301690Special Topics in Advanced Mathematics3(3-0-9)
2301691Special Topics in Algebra3(3-0-9)
2301692Special Topics in Analysis3(3-0-9)
2301693Special Topics in Geometry3(3-0-9)
2301694Special Topics in Applied Mathematics3(3-0-9)
2301711Algebraic Geometry3(3-0-9)
2301717Lie Algebras II3(3-0-9)
2301719Algebraic Number Theory II3(3-0-9)
2301721Advanced Analysis I3(3-0-9)
2301783Advanced Topics in Algebra3(3-0-9)
2301784Advanced Topics in Analysis3(3-0-9)
2301785Advanced Topics in Geometry3(3-0-9)
2301791Selected Topics in Mathematics I3(3-0-9)
2301792Selected Topics in Mathematics II3(3-0-9)
2301796Individual Study I3(0-0-12)
2301797Individual Study II3(0-0-12)

       ทั้งนี้ อาจมีรายวิชาเลือกที่จะสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งหลักสูตร จะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป นอกจากนี้ นิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาในหมวดรายวิชาบังคับเลือกหรือรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาเป็นรายวิชาเลือกได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

      หมายเหตุ   นิสิตทุกแผนการเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรเพื่อขอผลการศึกษาเป็น V/W ได้

4) วิทยานิพนธ์
2301828Dissertation48 หน่วยกิต

Download หลักสูตร / เนื้อหารายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2566

เนื้อหารายวิชา
(Course Description)