Shopping cart

close

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ป.เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคปลาย 2563 (วิธีพิเศษ)

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.63 – 31 ต.ค.63

Read More »

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตใหม่ และนิสิตปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ทุกชั้นปี เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 14 ก.ค. 63 เวลา 9.40 ณ ห้อง 301 MHMK

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1 และ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1 – 2)

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ รอบที่ 2 และผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ระดับป.โท ด้วยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 และผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ระดับป.โท ด้วยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 2)

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.โท คณิตศาสตร์ (ครั้งที่ 2)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.โท คณิตศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีปกติ

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ และผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ และผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ด้วยวิธีปกติและวิธีพิศษ

Read More »

การขยายเวลาการสอบวิทยานิพนธ์ การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การส่งบทความเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และกำหนดการเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

การขยายเวลาการสอบวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การส่งบทความเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และกำหนดการเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Read More »

ที่อยู่ : 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

Our Department

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll To Top