Shopping cart

close

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

รับสมัครนิสิตใหม่ระดับ ป.โท – เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับ ป.โท – เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2567

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

ขอเชิญเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 วันที่ 10 ก.ค. 2566 เวลา 9.40 น. ณ ภาควิชาฯ

Read More »

รับสมัครนิสิตใหม่ระดับ ป.โท – เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับ ป.โท – เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566

Read More »

เปิดรับสมัครทดลองสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 เปิดรับสมัครผู้สนใจที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมทดลองสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท และเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

Read More »

ขอเชิญร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์…เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 6 ก.ค. 2565 ณ ห้อง 1208/9 (ชั้น 12) อาคารมหาวชิรุณหิศ

Read More »

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (วิธีปกติ) : 1 กพ. – 26 มี.ค.65 (วิธีพิเศษ) 1 กพ. – 10 พค. 65

Read More »

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (วิธีปกติและวิธีพิเศษ)

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (วิธีปกติและวิธีพิเศษ) ตั้งแต่ 1 ก.ย. – 30 ต.ค. 64

Read More »

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings

Read More »

ที่อยู่ : 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

Our Department

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll To Top