กำหนดการรับสมัคร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาคณิตศาสตร์ (Mathematics)

ภาษาที่ใช้ในการศึกษา

(1)  ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน : ภาษาไทย และบางวิชาอาจใช้ภาษาอังกฤษ
(2)  ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ :  ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  ติดต่อได้ที่   ผศ.ดร.พงษ์เดช  มนทกานติรัตน์  
ชั้น 14 อาคารมหาวชิรุณหิศ   โทร. 0-2218-5214 , email:  pongdate.m@chula.ac.th   หรือ
โทร. 02-2185172 , email nanicha.t@chula.ac.th  หรือ 
facebook:  http://www.facebook.com/GradMaths