กำหนดการรับสมัคร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาคณิตศาสตร์ (Mathematics)

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
ลำดั รายการ กำหนดการ
1 สมัครออนไลน์ จ. 1 ก.พ. – พ. 31 มี.ค. 64
รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet ที่
https://www.register.gradchula.com/
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และ
รูปแบบ/วิธีการจัดสอบคัดเลือก
พฤ. 8 เม.ย. 64
3 สอบข้อเขียน  
1.  Principles of Mathematics และ Calculus พ. 21 เม.ย. 64
2.  Linear Algebra, Abstract Algebra และ
Mathematical Analysis
พฤ. 22 เม.ย. 64
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ พฤ. 22 เม.ย. 64 เวลา 17.00 น.
5 สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ ศ. 23 เม.ย 64
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ศ. 7 พ.ค. 64
7 กำหนดส่งผลสอบภาษาอังกฤษที่หลักสูตร
(ผู้ที่ไม่มีผลสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)
ดูรายละเอียด ได้จากประกาศ  เรื่อง เกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th ) ทั้งนี้ หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษจะไม่รับลงทะเบียนแรกเข้า)

อย่างช้าภายในวันสอบสัมภาษณ์

8 กำหนดเรียนปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  –
9 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 เดือนกรกฎาคม 64
10 วันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 เดือนสิงหาคม 64

(1)  รับสมัครออนไลน์ทาง Internet ที่ https://www.register.gradchula.com/ 
      ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  ถึงวันที่  30 เมษายน  2564
(2)  วิธีการสอบคัดเลือก :  สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
(3)  หลักฐานการสมัครเพิ่มเติม
      3.1  ประวัติ (Curriculum vitae) ของตนเอง โดยระบุหัวข้อโครงร่างงานวิจัยที่สนใจ
      3.2  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน / หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอน หรือ
            อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน หรือจากสถาบันการศึกษา
      3.3  ประกาศนียบัตรหรือ Portfolio และ/หรือบทความวิจัย (ถ้ามี) 
      3.4  โครงร่างงานวิจัยที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (ถ้ามี) 
      3.5  ผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าด้วยวิธีพิเศษ
โดย upload เอกสารดังกล่าวผ่านระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย

** ผู้สมัครเข้าด้วยวิธีพิเศษ โปรดระบุข้อความว่า “สมัครด้วยวิธีพิเศษ” ในเอกสารประกอบการรับสมัคร
    และ upload ผ่านระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย **

 

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ประจำภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2563
ลำดับรายการกำหนดการ
1สมัครออนไลน์อ. 1 ก.ย. – ส. 31 ต.ค. 63
รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet ที่
https://www.register.gradchula.com/
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบศ. 6 พ.ย. 63
3สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอ. 17 พ.ย. 63
5

กำหนดส่งผลสอบภาษาอังกฤษโดย upload ผ่านระบบรับสมัคร 
(ผู้ที่ไม่มีผลสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)

ดูรายละเอียด ได้จากประกาศ  เรื่อง เกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th) ทั้งนี้ หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษจะไม่รับลงทะเบียนแรกเข้า)

   ส. 31 ต.ค. 2563
6ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 –
7วันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา (ภาคปลาย) 2563จ. 18 ม.ค. 64

ภาษาที่ใช้ในการศึกษา

(1)  ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน : ภาษาไทย และบางวิชาอาจใช้ภาษาอังกฤษ
(2)  ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ :  ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  ติดต่อได้ที่   ผศ.ดร.พงษ์เดช  มนทกานติรัตน์  
ชั้น 14 อาคารมหาวชิรุณหิศ   โทร. 0-2218-5214 , email:  pongdate.m@chula.ac.th   หรือ
โทร. 02-2185172 , email nanicha.t@chula.ac.th  หรือ 
facebook:  http://www.facebook.com/GradMaths

ข่าวสารล่าสุด