กำหนดการรับสมัคร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาคณิตศาสตร์ (Mathematics)

 

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 
ลำดัรายการกำหนดการ
1สมัครออนไลน์พ. 1 ก.พ. – ศ. 31 มี.ค.66
รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet ที่
https://www.register.gradchula.com/
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และ
รูปแบบ/วิธีการจัดสอบคัดเลือก
ศ. 7 เม.ย. 66
3สอบข้อเขียน 
1.  Principles of Mathematics และ Calculusพ. 19 เม.ย. 66
2.  Linear Algebra, Abstract Algebra และ
Mathematical Analysis
พฤ. 20 เม.ย. 66
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการพฤ. 20 เม.ย. 66 เวลา 17.00 น.
5สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการศ. 21 เม.ย. 66
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาพ. 3 พ.ค. 66
7กำหนดส่งผลสอบภาษาอังกฤษที่หลักสูตร
(ผู้ที่ไม่มีผลสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)
ดูรายละเอียด ได้จากประกาศ  เรื่อง เกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th ) ทั้งนี้ หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษจะไม่รับลงทะเบียนแรกเข้า)

ศ. 31 มี.ค. 66

8กำหนดเรียนปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ –
9ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566เดือนกรกฎาคม 66
10วันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566เดือนสิงหาคม 66

(1)  รับสมัครออนไลน์ทาง Internet ที่ https://www.register.gradchula.com/ 
      ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566   ถึงวันที่ 31  มีนาคม 2566
(2)  วิธีการสอบคัดเลือก :  สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
(3)  หลักฐานการสมัครเพิ่มเติม
      3.1  ประวัติ (Curriculum vitae) ของตนเอง โดยระบุหัวข้อโครงร่างงานวิจัยที่สนใจ
      3.2  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน / หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอน หรือ
            อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน หรือจากสถาบันการศึกษา
      3.3  ประกาศนียบัตรหรือ Portfolio และ/หรือบทความวิจัย (ถ้ามี) 
      3.4  โครงร่างงานวิจัยที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (ถ้ามี) 
      3.5  ผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าด้วยวิธีพิเศษ
โดย upload เอกสารดังกล่าวผ่านระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย

** ผู้สมัครเข้าด้วยวิธีพิเศษ โปรดระบุข้อความว่า “สมัครด้วยวิธีพิเศษ” ในเอกสารประกอบการรับสมัคร
    และ upload ผ่านระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย **

 

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก
ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
ลำดัรายการกำหนดการ
1สมัครออนไลน์ศ. 1 ก.ย. – ส. 30 ก.ย. 66
รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet ที่
https://www.register.gradchula.com/
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และ
รูปแบบ/วิธีการจัดสอบคัดเลือก
พ. 4 ต.ค. 2566
3สอบข้อเขียน 
1.  Principles of Mathematics และ Calculusจ. 9  ต.ค. 66
2.  Linear Algebra, Abstract Algebra และ
Mathematical Analysis
อ. 10 ต.ค. 66
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการอ. 10 ต.ค. 66 เวลา 17.00 น.
5สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการพ. 11 ต.ค. 66
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจ. 16 ต.ค. 66
7กำหนดส่งผลสอบภาษาอังกฤษที่หลักสูตร
(ผู้ที่ไม่มีผลสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)
ดูรายละเอียด ได้จากประกาศ  เรื่อง เกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th ) ทั้งนี้ หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษจะไม่รับลงทะเบียนแรกเข้า)

ส. 30 ก.ย. 66

8กำหนดเรียนปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ –
9ปฐมนิเทศนิสิตใหม่  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
10วันเปิดภาคเรียน : ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566เดือนมกราคม 66

(1)  รับสมัครออนไลน์ทาง Internet ที่ https://www.register.gradchula.com/ 
      ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
(2)  วิธีการสอบคัดเลือก :  สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
(3)  หลักฐานการสมัครเพิ่มเติม
      3.1  ประวัติ (Curriculum vitae) ของตนเอง โดยระบุหัวข้อโครงร่างงานวิจัยที่สนใจ
      3.2  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน / หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอน หรือ
            อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน หรือจากสถาบันการศึกษา
      3.3  ประกาศนียบัตรหรือ Portfolio และ/หรือบทความวิจัย (ถ้ามี) 
      3.4  โครงร่างงานวิจัยที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (ถ้ามี) 
      3.5  ผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าด้วยวิธีพิเศษ
โดย upload เอกสารดังกล่าวผ่านระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย

** ผู้สมัครเข้าด้วยวิธีพิเศษ โปรดระบุข้อความว่า “สมัครด้วยวิธีพิเศษ” ในเอกสารประกอบการรับสมัคร
    และ upload ผ่านระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย **

ภาษาที่ใช้ในการศึกษา

(1)  ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน : ภาษาไทย และบางวิชาอาจใช้ภาษาอังกฤษ
(2)  ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ :  ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  ติดต่อได้ที่   ผศ.ดร.พงษ์เดช  มนทกานติรัตน์  
ชั้น 14 อาคารมหาวชิรุณหิศ   โทร. 0-2218-5214 , email:  pongdate.m@chula.ac.th   หรือ
โทร. 02-2185172 , email nanicha.t@chula.ac.th  หรือ 
facebook:  http://www.facebook.com/GradMaths