กำหนดการรับสมัคร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาคณิตศาสตร์ (Mathematics)

 

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
ลำดัรายการกำหนดการ
1สมัครออนไลน์ส. 1 ก.พ. – อ. 10 พ.ค. 63
รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet ที่
https://www.register.gradchula.com/
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบศ. 18 พ.ค. 63
3สอบข้อเขียน 
1.  Principles of Mathematics และ Calculusพ. 27 พ.ค. 63
2.  Linear Algebra, Abstract Algebra และ
Mathematical Analysis
พฤ. 28 พ.ค. 63
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการพฤ. 28 พ.ค. 63  เวลา 17.00 น.
5สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการศ. 29 พ.ค. 63
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาศ. 5 มิ.ย. 63
7กำหนดส่งผลสอบภาษาอังกฤษที่หลักสูตร
(ผู้ที่ไม่มีผลสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)
ดูรายละเอียด ได้จากประกาศ  เรื่อง เกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th ) ทั้งนี้ หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษจะไม่รับลงทะเบียนแรกเข้า)

ภายในวันสอบสัมภาษณ์

* กรณีผ่านการสอบคัดเลือกฯ สามารถผ่อนผันการมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://bit.ly/2WPnQUr

8กำหนดเรียนปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ –
9ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563เดือนกรกฎาคม 63
10วันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563เดือนสิงหาคม 63

(1)  รับสมัครออนไลน์ทาง Internet ที่ https://www.register.gradchula.com/ 
      ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563
(2)  วิธีการสอบคัดเลือก :  สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
(3)  หลักฐานการสมัครเพิ่มเติม
      3.1  ประวัติ (Curriculum vitae) ของตนเอง โดยระบุหัวข้อโครงร่างงานวิจัยที่สนใจ
      3.2  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน / หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอน หรือ
            อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน หรือจากสถาบันการศึกษา
      3.3  ประกาศนียบัตรหรือ Portfolio และ/หรือบทความวิจัย (ถ้ามี) 
      3.4  โครงร่างงานวิจัยที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (ถ้ามี) 

** ผู้สมัครเข้าด้วยวิธีพิเศษ โปรดระบุข้อความว่า “สมัครด้วยวิธีพิเศษ” ในเอกสารประกอบการรับสมัคร
    และ upload ผ่านระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย **

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ประจำภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2563
ลำดับรายการกำหนดการ
1สมัครออนไลน์อ. 1 ก.ย. – ส. 31 ต.ค. 63
รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet ที่
https://www.register.gradchula.com/
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบศ. 6 พ.ย. 63
3สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอ. 17 พ.ย. 63
5

กำหนดส่งผลสอบภาษาอังกฤษโดย upload ผ่านระบบรับสมัคร 
(ผู้ที่ไม่มีผลสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)

ดูรายละเอียด ได้จากประกาศ  เรื่อง เกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th) ทั้งนี้ หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษจะไม่รับลงทะเบียนแรกเข้า)

   ส. 31 ต.ค. 2563
6ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 –
7วันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา (ภาคปลาย) 2563จ. 18 ม.ค. 64

หลักฐานการสมัครเพิ่มเติม

(1)  ประวัติ (Curriculum vitae) ของตนเอง โดยระบุหัวข้อโครงร่างงานวิจัยที่สนใจ
(2)  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน/หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
      หรือจากสถาบันการศึกษา
(3)  ประกาศนียบัตรหรือ Portfolio และ/หรือบทความวิจัย (ถ้ามี)
(4)  โครงร่างงานวิจัยที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (ถ้ามี)
โดย upload เอกสารดังกล่าวผ่านระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย

ภาษาที่ใช้ในการศึกษา

(1)  ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน : ภาษาไทย และบางวิชาอาจใช้ภาษาอังกฤษ
(2)  ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ :  ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  ติดต่อได้ที่   ผศ.ดร.พงษ์เดช  มนทกานติรัตน์  
ชั้น 14 อาคารมหาวชิรุณหิศ   โทร. 0-2218-5214, 85172   email:  pongdate.m@chula.ac.th 
หรือ 
facebook:  http://www.facebook.com/GradMaths

ข่าวสารล่าสุด