ที่มาของหลักสูตร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

          ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2483  และเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในปีพ.ศ. 2523 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงแห่งแรกของประเทศไทยที่มีมาตรฐานและมีแนวทางการพัฒนาการสอนและการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

         ภาควิชา ฯ  ยังมุ่งผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในการคิดและปฏิบัติ  มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ พัฒนาวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่แข็งแกร่ง เป็นที่พึ่งของประชาคมคณิตศาสตร์ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสร้างผลงานวิจัยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ          ทั้งนี้ หลักสูตรมีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และมีลักษณะเด่นเฉพาะตัว คือ ความเข้มข้นทางคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถหลากหลายด้านเพียงพอและลึกซึ้งที่จะนำไปต่อยอดในการทำวิจัย สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปในอนาคตได้

       ภาควิชาฯ มีคณาจารย์ประจำที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นจำนวนมากในสาขาวิชาต่าง ๆ อีกทั้งยังมีทรัพยากรทางการเรียนรู้อย่างเพียบพร้อมจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถรองรับความสนใจด้านต่าง ๆ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในปัจจุบัน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด