รายชื่อนิสิตปัจจุบัน

นิสิตระดับปริญญาโท

อาลิษา เจนจริง

Arlisa Janjing

ชนากานต์ ละออเอี่ยม

Chanagarn Laoiam

ชยพล ติยะจามร

Chayapol Tiyajamorn

หัฏฐฌา กองจิว

Hattacha Kongjiw

จักรกรฎ แก้วรักษา

Jakkrod Kaewraksa

จิรพัฒน์ เทพารักษ์

Jirapat Thaparak

จิรวัฒน์ มุ่งตุ้มกลาง

Jirawat Mungtumklang

จักรกฤษณ์ นันทศรี

Jukkrid Nuntasri

กันรบ หูแก้ว

Kanrop Hukaew

เกียรติยศ พิบูลย์

Kiattiyot Phibul

กรกฎ เสาสูง

Korakote Saosoong

นฎา สมสวัสดิ์

Nada Somswasdi

ณัฐนนท์ ตัวลือ

Nattanon Tualue

พชร พลอยเพ็ชร์

Patchara Ploypetch

เสรี วนานิยกุล

Saeree Wananiyakul

สิทธิพงศ์ พิทักษ์วัฒนานนท์

Sitthipon Phitakwattananon

ศุภวิชญ์ เส็งพานิช

Suphawich Sengpanich

ธิติพล ฟักสวัสดิ์

Thitipon Phuksawad

วชิรวิทย์ ไชยฟองศรี

WACHIRAWIT CHAIFONGSRI

วีรวิชญ์ สวัสดิ์พานิช

Weerawich Swaspanich

วสวัตติ์

กิจเจริญทรัพย์ดี

นิสิตระดับปริญญาเอก

อภิวัฒณ์ พีรียะพัฒน์

Apiwat Peereeyaphat

บุษยพัชร์ ใจห้าว

Butsayapat Chaihao

โชคชัย วงค์ใหญ่

Chokchai Wongyai

หทัยวิทย์ พละศักดิ์

Hataiwit Palasak

จารุวัฒน์ รอดบรรจง

JARUWAT RODBANJONG

จิตรสุพัฒน์ รัตนกังวานวงศ์

Jitsupat Rattanakangwanwong

กันตพงศ์ วรรณทอง

Kantapong Wannatong

เกษมสันต์ รุทธิ์อมร

Kasemsun Rutamorn

มัณติรณี มงคลสิน

Muntiranee Mongkolsin

นลินภัสร์ โพธิ์น้อย

NALINPAT PONOI

ณัฐพงษ์ จิตร์มุง

Natthaphong Chitmung

นภวิชญ์ ญาณไพศาล

Noppawit Yanpaisan

ปรินทร์ จำปาชนม์

Parin Jampachon

พรภัสสร บุญชู

Phornpassorn Boonchu

ปิยภูมิ โนนสูง

Piyapoom Nonsoong

พงษ์บัณฑิต ต้นโพธิ์

Pongbunthit Tonpho

ปุญญพัฒน์ คำหมู่

Punyapat Kammoo

สหวัฒน์ วงศ์ขุนเณร

Sahawat Wongkhunen

สรวิชญ์ พลรักษ์เขต

Sorravit Phonrakkhet

ศุภกานต์ รักผล

Supakarn Rakphon

ธนพร สุมาลย์โรจน์

Thanaporn Sumalroj

ธิติภัทร์ ลีลาธนกิจ

Thitiphut Leelathanakit

วรรณิศา สุดประโคน

Wannisa Sudprakhon

วงศ์ตะวัน ชำนาญ

Wongtawan Chamnan