ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล Name - Lastname ปีที่สำเร็จการศึกษา สาขางานวิจัยที่สนใจ
ธรรมธาดา เขมะรัชตกำธร Tammatada Khemaratchatakumthorn 2549 Real Analysis, Metric-preserving function
จุฬาลักษณ์ แก้วหวังสกูล ๋Julalak Kaewwangsakoon 2553 abstract algebra, module theory, ring theory
จุมพฏ อินตระกูล JUMPOT INTRAKUL 2554 - classical geometry - nonlinear analysis - mathematics for computer science - applications of mathematics in botany
อานิษา ราศรี Arnisa Rasri 2556 Abstract Algebra, Algebraic Graph Theory, Number Theory
เกียรติศักดิ์ ประถม Kiattisak Prathom 2557 Dynamical systems, Differential Equations, Number Theory
พัชรี สัมฤทธิ์นรพงศ์ Patcharee Sumritnorrapong 2556 Probability Theory, Stochastic Process, Mathematical Statistics
ศุภณัฐ ชัยดี Supanut Chaidee 2556 Discrete and Computational Geometry, Geometric Modeling
ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ Patipat Chumket 2558 -Analysis -polynomial -Number theory
อธิวัฒน์ กิจวนิชย์ภาสุ Atiwat Kitvanitphasu 2559 Applied Dependence Modeling, Copula, Credit Risk and Interest Rate Dynamic Modeling, Mathematical Finance
อัฐวิช นริศยาพร Authawich Narissayaporn 2557 Graph Labeling
วรรษมล จันใต้ Wasamon Jantai 2558 Probability and Stochastic Processes
ลดามาศ สายเพชร Ladamas Saiphet 2559 Graph Theory / Combinatorics / Design Theory
พิชญทักษ์ ผลรอด Pitchayatak Ponrod 2559 Algebraic number theory, algebraic geometry
ศศิกานต์ ยี่โป้ Sasikarn Yeepo 2559 Harmonic analysis, Analysis in PDE
สุพร จงปรีชาหาญ Suporn Jongpreechaharn 2559 Probability Theory and Stein’s Method
วชิรพงศ์ จิรกิจภูวพัฒน์ Wachirapong Jirakitpuwapat 2559 Cryptography
วสุพล ศรีโชติ Wasupol Srichote 2558 Graph Labeling
หทัยวิทย์ พละศักดิ์ Hataiwit Palasak 2560 Number Theory
ยุทธนา รติเบญญากูล Yuttana Ratibenyakool 2560 probability
อภิวัฒณ์ พีรียะพัฒน์ Apiwat Peereeyaphat 2561 Graph Theory
อัจฉริยา เมืองแวง Artchariya Muaengwaeng 2561 graph theory and combinatoric
อิทธินัทธ์ นันทจิตตานนท์ Itthinat Nuntajittanond 2560 Supply chain management, Game theory and Decision making theory
นภารัตน์ ศรีไพศาล Naparat Sripaisan 2560 Algebra, Graph Theory
ณัฐพงษ์ จิตร์มุง Natthaphong Chitmung 2561 Number Theory and related topics
พรภัสสร บุญชู Phornpassorn Boonchu 2561 Number Theory
พงษ์บัณฑิต ต้นโพธิ์ Pongbunthit Tonpho 2561 Geometry
อัทธวิชญ์ มานุ้ย Auttawich Manui 2561 Real analysis, Complex analysis, Partial differential equation, Harmonic analysis
กฤษณ์ ขนบธรรมกุล Krit Kanopthamakun 2562 ทฤษฎีกราฟ
มัณติรณี มงคลสิน Muntiranee Mongkolsin 2562 Algebraic graph
ปพนธีร์ แย้มโชติ Phaphontee Yamchote 2563 Mathematical Logic
สรวิชญ์ พลรักษ์เขต Sorravit Phonrakkhet 2561 Topology, Analysis
ศุภกานต์ รักผล Supakarn Rakphon 2561 Coding
ฐิติพงศ์ ฆารไชย Thitipong Kanchai 2562 เรขาคณิต
องอาจ วันนา AONG-ART WANNA 2562 Graph theory and PDE
อัศศชา ดินตะวงศ์ Aussacha Dintawong 2562 Analysis
บูรณ์พิภพ ศิริโรจน์รัตนะ Boonpipop Sirirojrattana 2562 Graph and combinatorics
จิตรสุพัฒน์ รัตนกังวานวงศ์ Jitsupat Rattanakangwanwong 2562 Algebra, Number Theory, Algebraic Graph Theory
นภวิชญ์ ญาณไพศาล Noppawit Yanpaisan 2562 Probability theory, Analysis
กิตติศักดิ์ ทนทาน Kittisak Tontan 2563 Topology, Analysis

ศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล Name - Lastname ปีที่สำเร็จการศึกษา สาขางานวิจัยที่สนใจ
จรรยารักษ์ ทองสมพร Janyarak Tongsomporn 2552 Number Theory and classical analysis (stability of functional equation)
ประถมจิต ขจรเจริญกุล PRATHOMJIT KHACHORNCHAROENKUL 2556 Linear preserver, Matrix Structure, $\Gamma$-structure
เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ Ekkasit Sangwisut 2557 Coding Theory, Algebra
สิทธิโชค ทรงสอาด Sittichoke Songsa-ard 2557 fixed point theory
ธรรมธาดา เขมะรัชตกำธร Tammatada Khemaratchatakumthorn 2557 Real Analysis, Metric-Preserving Function
อรรถกร ศักดา Atthakorn Sakda 2559 Combinatorial designs
อิทธิวัฒน์ โตเจริญนิรัติศัย Dr.Ittiwat Tocharoenirattisai 2559 Algebra, Number Theory
พงษ์สัญ ประกฤตศรี Pongsan Prakitsri 2559 Algebraic semigroup theory Abstract algebra Epidemic models Machine learning
สมิทธ์ หยกไพศาล เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา Smith Yokpaisan Iampiboonvatana 2560 Classical Analysis, General Topology
สุกิจ แสงวิโรจนพัฒน์ Sukit Sangwirotjanapat 2560 abstract-algebra, module theory
ธีระพงษ์ สุขสำราญ Teerapong Suksumran 2560 Algebra, Gyrogroup Theory
จุฬาลักษณ์ แก้วหวังสกูล ๋Julalak Kaewwangsakoon 2562 abstract algebra, abstract algebra, ring theory
จุมพฏ อินตระกูล JUMPOT INTRAKUL 2559 - classical geometry - nonlinear analysis - mathematics for computer science - applications of mathematics in botany
ลี ศาสนพิทักษ์ Lee Sassanapitax 2560 Abstract Algebra
อานิษา ราศรี Arnisa Rasri 2559 Abstract Algebra, Algebraic Graph Theory
นที ปิติ​วรรณ​ Natee Pitiwan 2562 Operator Algebras, Discrete Mathematics
พัชรี สัมฤทธิ์นรพงศ์ Patcharee Sumritnorrapong 2560 Probability Theory Stochastic Process Mathematical Statistics
อัฐวิช นริศยาพร Authawich Narissayaporn 2561 Graph Labeling
ณัฐพล สนพะเนาว์ Nattapon Sonpanow 2562 Set Theory, Mathematical Logic
สุพร จงปรีชาหาญ Suporn Jongpreechaharn 2563 Probability Theory and Stein's Method
ทัตพล ศิริประภารัตน์ Tatpon Siripraparat 2563 Probability
วสุพล ศรีโชติ Wasupol Srichote 2563 Graph Theory
ชื่อ-นามสกุล Name - Lastname ปีที่สำเร็จการศึกษา สาขางานวิจัยที่สนใจ