Shopping cart

close

ขอแสดงความยินดีกับคุณนวพล เชื่อมวราศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับคุณนวพล เชื่อมวราศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม (ในทีมยังมีคุณธนิตาภรณ์ เผื่อนพงษ์ ภาควิชาชีวเคมีด้วย) ในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2560 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ซึ่งโครงการนี้จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จำกัด และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งทั้งสองจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี ในเดือนพฤษภาคม 2561

ข่าวสารล่าสุด

Address : Department of Mathematics and Computer Science, Faculty of Science
Chulalongkorn University, Bangkok 10330
Thailand
Tel : +66(0)2-218-5141-2
Fax : +66(0)2-255-2287

Scroll To Top