Shopping cart

close

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดการสัมมนารักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 4

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดการสัมมนารักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์การเรียนรู้ และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 และได้ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสนี้ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาว สุชานันท์ วงศ์อดุลวิทย์ ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายรายงานเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Line chatbot และ Dashboard น้องคาร์บอน ซึ่งแอปพลิเคชันนี้เป็นผลงานของ นางสาว สุชานันท์ วงศ์อดุลวิทย์ นางสาว มินตร์ธาฎา พรมสุทธิพันธ์ และนางสาว พัชญานิน โชติกสถิตย์ ในการดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร. นกุล คูหะโรจนานนท์

ข่าวสารล่าสุด

Address : Department of Mathematics and Computer Science, Faculty of Science
Chulalongkorn University, Bangkok 10330
Thailand
Tel : +66(0)2-218-5141-2
Fax : +66(0)2-255-2287

Scroll To Top