หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จุดเด่นของหลักสูตรฯ คือการเน้นความรู้ในด้านทฤษฎีและเสริมความรู้ด้านการประยุกต์ เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เข้มแข็งพอที่จะศึกษาค้นคว้า พัฒนาความรู้ในระดับกว้างและลึกขึ้น อีกทั้งสามารถนำศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ไปแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันความรู้ในศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายสาขามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขึ้น บัณฑิตจึงควรมีศักยภาพในการเชื่อมโยงความรู้ในหลาย ๆ สาขาเพื่อนำไปพัฒนาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการนำคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ไปใช้อย่างกว้างขวาง ในองค์กรต่าง ๆ บัณฑิตจึงควรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการใช้งาน ในวงกว้างผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทำให้บัณฑิตจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย และกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะนำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้เชิงทฤษฎี ความสามารถเชิงปฏิบัติ และ จริยธรรมในวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้

 1. มีความรู้เชิงทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และความสามารถเชิงปฏิบัติ โดยมีความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างเพียงพอที่จะสามารถพัฒนางานทางด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ/หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป
 2. เป็นผู้ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถทำงานเป็นกลุ่ม
 3. มีศักยภาพในการทำงานวิจัย
 4. มีความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และมีศักยภาพในการค้นคว้า ติดตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการระดับสากล
 5. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

 1. มีความรู้เชิงทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และความสามารถเชิงปฏิบัติ โดยมีความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างเพียงพอที่จะสามารถพัฒนางานทางด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ/หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป
 2. เป็นผู้ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร การจัดการ และสามารถทำงานเป็นกลุ่ม
 3. มีความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และมีศักยภาพในการค้นคว้า ติดตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการระดับสากล
 4. มีศักยภาพในการทำงานสายวิชาชีพและงานวิจัย
 5. มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติตนตามกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

รายละเอียดของหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร (PDF)

แผนการศึกษา (PDF)

ตารางบันทึกผลการศึกษา

 • โปรแกรมเอกเดี่ยว (PDFXLSX)
 • โปรแกรมเอก-โท (PDFXLSX)
 • โปรแกรมเกียรตินิยม (PDFXLSX)

โครงสร้างหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร (PDF)

แผนการศึกษา (PDF)

ตารางบันทึกผลการศึกษา

 • โปรแกรมเอกเดี่ยว (PDFXLSX)
 • โปรแกรมเอก-โท (PDFXLSX)
 • โปรแกรมเกียรตินิยม (PDFXLSX)

ข่าวสารล่าสุด