หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จุดเด่นของหลักสูตรฯ คือการเน้นความรู้ในด้านทฤษฎีและเสริมความรู้ด้านการประยุกต์ เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เข้มแข็งพอที่จะศึกษาค้นคว้า พัฒนาความรู้ในระดับกว้างและลึกขึ้น อีกทั้งสามารถนำศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ไปแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันความรู้ในศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายสาขามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขึ้น บัณฑิตจึงควรมีศักยภาพในการเชื่อมโยงความรู้ในหลาย ๆ สาขาเพื่อนำไปพัฒนาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการนำคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ไปใช้อย่างกว้างขวาง ในองค์กรต่าง ๆ บัณฑิตจึงควรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการใช้งาน ในวงกว้างผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทำให้บัณฑิตจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย และกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะนำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้เชิงทฤษฎี ความสามารถเชิงปฏิบัติ และ จริยธรรมในวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้

 1. มีความรู้เชิงทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และความสามารถเชิงปฏิบัติ โดยมีความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างเพียงพอที่จะสามารถพัฒนางานทางด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ/หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป
 2. เป็นผู้ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถทำงานเป็นกลุ่ม
 3. มีศักยภาพในการทำงานวิจัย
 4. มีความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และมีศักยภาพในการค้นคว้า ติดตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการระดับสากล
 5. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

 1. มีความรู้เชิงทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และความสามารถเชิงปฏิบัติ โดยมีความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างเพียงพอที่จะสามารถพัฒนางานทางด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ/หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป
 2. เป็นผู้ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร การจัดการ และสามารถทำงานเป็นกลุ่ม
 3. มีความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และมีศักยภาพในการค้นคว้า ติดตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการระดับสากล
 4. มีศักยภาพในการทำงานสายวิชาชีพและงานวิจัย
 5. มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติตนตามกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

รายละเอียดของหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร (PDF)

แผนการศึกษา (PDF)

ตารางบันทึกผลการศึกษา

(ปรับปรุง 18 ม.ค. 61)

โครงสร้างหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร (PDF)

แผนการศึกษา (PDF)

(ปรับปรุง 29 มิ.ย. 59)

ตารางบันทึกผลการศึกษา

 • โปรแกรมเอกเดี่ยว (PDFXLSX)
 • โปรแกรมเอก-โท (PDFXLSX)
 • โปรแกรมเกียรตินิยม (PDFXLSX)

(ปรับปรุง 14 ส.ค. 61)

โครงสร้างหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร (PDF)

แผนการศึกษา (PDF)

ตารางบันทึกผลการศึกษา

 • โปรแกรมเอกเดี่ยว (PDFXLSX)
 • โปรแกรมเอก-โท (PDFXLSX)
 • โปรแกรมเกียรตินิยม (PDFXLSX)

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)

โครงสร้างหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร (PDF)

 • โปรแกรมเอกเดี่ยว
 • โปรแกรมเอก-โท
 • โปรแกรมเกียรตินิยม

แผนการศึกษา (PDF)

 • โปรแกรมเอกเดี่ยว
 • โปรแกรมเอก-โท
 • โปรแกรมเกียรตินิยม

ตารางบันทึกผลการศึกษา

 • โปรแกรมเอกเดี่ยว (PDF, XLSX)
 • โปรแกรมเอก-โท (PDF, XLSX)
 • โปรแกรมเกียรตินิยม (PDF, XLSX)

ข่าวสารล่าสุด