News

ภาควิิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศข่าว/ประกาศทั่วไปเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

FacebookTwitterLine

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่  https://1th.me/q2cM2   รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ปริญญาโท รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ปริญญาเอก FacebookTwitterLine

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ————————————————————————————————————————————————————————- กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่  https://1th.me/q2cM2 เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ (แรกเข้า) shorturl.at/goLQ0

กำหนดการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 

กำหนดการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 FacebookTwitterLine

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาจากวิกฤต COVID-19

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อังกฤษ) ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ***** ปรับปรุงข้อมูล 7/04/2563*****

****ดาวน์โหลดขั้นตอน เปลี่ยนแปลงการสมัครหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2563 **** เกณฑ์เทียบคะแนนภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ****การผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า ของนิสิตที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 FacebookTwitterLine