Shopping cart

close

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

Read More »

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ————————————————————————————————————————————————————————- กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่  https://1th.me/q2cM2 เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ (แรกเข้า) shorturl.at/goLQ0

Read More »

กำหนดการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 

กำหนดการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

Read More »

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาจากวิกฤต COVID-19

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อังกฤษ) ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

Read More »

ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ***** ปรับปรุงข้อมูล 7/04/2563*****

****ดาวน์โหลดขั้นตอน เปลี่ยนแปลงการสมัครหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2563 **** เกณฑ์เทียบคะแนนภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ****การผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า ของนิสิตที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

Read More »

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรอังกฤษ) และยังไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรอังกฤษ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 และยังไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สามารถสมัครเข้าศึกษาได้  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : nonglak_1225@hotmail.com

Read More »

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563   สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม :  https://bit.ly/2sfPJb4

Read More »

ที่อยู่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll To Top