แนวทางการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา ในช่วงสถานกาณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

ประกาศ เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ) นอกเวลาราชการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563