Shopping cart

close

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ APAM 2022

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ APAM 2022 ซึ่งจะจัดในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบ Hybrid Conference ที่เป็นการประชุมออนไลน์ ควบคู่กับงานประชุมที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ได้ที่ https://math.sc.chula.ac.th/apam2022/ Update:

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบ Pitching ระดับดี (เหรียญทองแดง) ในการเเข่งขัน Hitachi Trophy 2022

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นายชนธัญ โพธิ์ธรรม ในความดูเเลของ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรสินี ภัทรโกศล ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบ Pitching ระดับดี (เหรียญทองแดง) จากผลงาน เรื่อง “เว็บไซต์เพื่อการบริหารความเครียดของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (A web site

Read More »
blank

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการเเข่งขัน Hitachi Trophy 2022 Competition

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1. นางสาวธันยพรรณ พินธุพันธ์ และ 2. นายกัญจน์ศิรา สิริวิชัย ในความดูเเลของ อาจารย์ ดร.นฤมล ประทานวณิช ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดเเข่งขันนำเสนอผลงาน เรื่อง “การตรวจจับไซโตเมกาโลไวรัสในภาพสไลด์ดิจิทัล (Cytomegalovirus

Read More »
blank

โครงการอบรมคณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 9

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ การลงทุนเบื้องต้น ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 27 มิถุนายน 2565 ตามรายละเอียดในโปสเตอร์นี้

Read More »
blank

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.พัฒนี อุดมกะวานิช

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.พัฒนี อุดมกะวานิช ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

Read More »
blank

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกท่าน

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของภาควิชาฯ ทุกท่าน เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565

Read More »
blank

โครงการอบรมคณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 8

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ ผลตอบทแทน VS ความเสี่ยง ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤษภาคม

Read More »
blank

ภาพบรรยากาศการถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิตใหม่ของภาควิชาฯ เมื่อ 24 เม.ย. 2565

ภาพบรรยากาศการถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิตใหม่ของภาควิชาฯ ทั้งระดับปริญญาบัณฑิต และ บัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 (วันซ้อมรับปริญญาฯ) เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565

Read More »
blank

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล Best of Game Design ในรายการ Game Talent Showcase 2022

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทีม Destinii นายณัฐพล พันธ์ประสิทธิ์เวช และ นายณัฐดนัย โพธิ์งาม ที่ได้รับรางวัล Best of Game Design จากการส่งผลงานเกม Glitcher of the

Read More »
blank

โครงการอบรมคณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 6

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ การหาผลตอบแทนของกรมธรรม์ประกันภัย วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 27 มีนาคม 2565 ตามรายละเอียดในโปสเตอร์นี้

Read More »
blank

ที่อยู่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll To Top