Shopping cart

close

wpadmin

ภาควิิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฯ และบริษัทเอ็กซอนโมบิล จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ บริษัทเอ็กซอนโมบิล จำกัด นำโดยคุณวีร์ ตั้งมั่นภักดีพงศ์ และคุณณัฐิณี เตชาภิประนัย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน โดยข้อตกลงความร่วมมือนี้ จะเปิดโอกาสให้นิสิตและคณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากบริษัท ตลอดจนมีโอกาสได้ฝึกงานและทำสหกิจศึกษาร่วมกัน ความร่วมมือนี้ผลักดันโดย รศ.ดร.นกุล คูหะโรจนานันท์

Read More »

14 มีนาคม Pi Day

14 มีนาคม วัน Pi มีความสำคัญยังไง ลองดูคลิปนี้ได้เลยครับ  

Read More »
blank

ขอเชิญร่วมงานและส่งบทความในงานประชุมวิชาการ APAM 2023

ขอเชิญร่วมงานและส่งบทความวิชาการ (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ APAM 2023. งานจะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ส่งบทความภายใน 5 พฤษภาคม 2566 ลงทะเบียนภายใน 2

Read More »
blank

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ปี 2566 คุณพีรดา ปฏิทัศน์

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณพีรดา ปฏิทัศน์ หรือ พี่แอ๊ด พี่เก่ารหัส 27 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2566 คุณพีรดานอกจากจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทางคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์แล้ว ยังเป็นแกนนำในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานที่นำไปใช้ในเกษตรกรรมได้

Read More »
blank

ศิษย์เก่าภาควิชาคณิตศาสตร์ รุ่น 08 มอบเงินทุนการศึกษาให้นิสิตของภาควิชาฯ

อ.สุจินต์ พงษ์ศักดิ์ ตัวแทนศิษย์เก่าภาควิชาคณิตศาสตร์ (ชื่อขณะนั้น) รุ่น 08 เป็นตัวแทนรุ่นมอบเงินทุนให้นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาละ 1 คน โดยมี ผศ.ดร.พงษ์เดช มนทะกานติรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์เป็นตัวแทนรับมอบ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์และนิสิตทั้ง 2 คน ขอขอบพระคุณพี่เก่าทุกท่านมา ณ

Read More »
blank

งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 19 ธันวาคม 2565

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เลี้ยงแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นในช่วงการระบาดของโควิดที่ผ่านมาจำนวน 7 ท่าน คือ 1. ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ 2. ศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ วิชิรมาลา 3. ศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ชาวหา 4. รองศาสตราจารย์ ดร.กรุง

Read More »
blank

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตโครงการ Double-Degree Program กับ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตโครงการ Double-Degree Program กับ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 6 ท่าน คือ 1. นายสุทธิพล พรรณลึก2.

Read More »
blank

รับสมัครบุคคลภายนอกร่วมเรียนรายวิชาในหลักสูตร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

รับสมัครบุคคลภายนอกร่วมเรียนรายวิชาในหลักสูตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายวิชาหลากหลายให้เลือก ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา ดังแสดงในโปสเตอร์ เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ผู้ที่สนใจกรุณาติดต่อ คุณศรันยฉัตร วิลาลัยอีเมล: Saranyachat.W@chula.ac.thโทร: 02-218-5144Fax: 02-255-2287ในเวลาทำการ Update: รายวิชา

Read More »
blank

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา Winter School in Mathematical Finance and its Applications in Financial Industries

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา Winter School in Mathematical Finance and its Applications in Financial Industries (โครงการโรงเรียนฤดูหนาวคณิตศาสตร์การเงินและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการเงิน) ในวันที่ 20 ธันวาคม ถึง 22 ธันวาคม 2565

Read More »
blank

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าอาจารย์ในภาควิชาฯ

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 41,000 – 56,400 บาท  เพื่อปฏิบัติงานใน ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์นั้น เนื่องจากมีผู้สมัครน้อยจึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2565

Read More »
blank

ที่อยู่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll To Top