Shopping cart

close

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 (ด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ)

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 (ด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ) กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 ถึง 8 ตุลาคม 2564 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียด กรอกใบสมัคร Online ได้ที่เว็บไซต์ https://www.register.gradchula.com/ ทั้งนี้

Read More »

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 (ด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ)

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 (ด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ) กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 ถึง 1 พฤศจิกายน 2563 กรอกใบสมัคร Online ได้ที่เว็บไซต์ https://www.register.gradchula.com/ ขอบเขตเนืิ้อหารายวิชาสอบคัดเลือก รายละเอียด

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วิชาการ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบ2)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วิชาการ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบ2)

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบ2)-เพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบ2) –เพิ่มเติม

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบ2)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบ2)

Read More »

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วิชาการ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วิชาการ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)

Read More »

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID 19

ขอประชาสัมพันธ์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID 19 ขณะนี้ ทางหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ฯ ได้ปรับวิธีการสอบคัดเลือกทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ให้เป็นรูปแบบออนไลน์ โดยทางหลักสูตร ฯ จะดำเนินการติดต่อไปยังผู้สมัครตามอีเมลที่ได้แจ้งไว้ เพื่อให้ข้อมูลขั้นตอนในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกแบบออนไลน์ ทั้งนี้หากผู้สมัครที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบที่ 1 ไม่ได้รับการติดต่อภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 ขอให้ผู้สมัครติดต่อหลักสูตร ฯ เพื่อรับทราบขั้นตอนในการเตรียมตัว ที่

Read More »

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (ด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ)

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (ด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ) กำหนดการรับสมัคร รอบแรก : ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563 รอบสอง : ตั้งแต่วันที่ 1

Read More »

ที่อยู่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll To Top