Shopping cart

close

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบ2)

รายละเอียดการสอบออนไลน์หลักสูตรจะแจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้สมัครตามอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ เพื่อให้ข้อมูลขั้นตอนในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกแบบออนไลน์ ทั้งนี้หากผู้สมัครที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่ได้รับการติดต่อ ขอให้ผู้สมัครติดต่อหลักสูตรฯ เพื่อรับทราบขั้นตอนในการเตรียมตัวที่ อ.ดร.เรวัต  ถนัดกิจหิรัญ (Raywat.t@chula.ac.th) คุณวิภา พิมพาพันธ์ (Wipa.P@chula.ac.th)

Read More »

ที่อยู่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll To Top