เกี่ยวกับเรา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา
Master of  Science  Program in Applied Mathematics and Computational Science

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วท.ม.
Master of Science   M.Sc.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาไปมาก และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มีบทบาทสำคัญในการนำคณิตศาสตร์ไปใช้จำลองและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ การคำนวณที่แม่นยำและรวดเร็วทำให้สามารถนำผลลัพธ์ไปใช้ประโยชน์ได้ทันการในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ต้องการเทคโนโลยีขั้นสูง จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาทำงานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคณนา โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 อย่างไรก็ตามความรู้และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ได้พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง รายวิชาพื้นฐานเดิมนั้นยังขาดความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตมีศักยภาพเพื่อบูรณาการวิทยาการคณนากับศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น ภาควิชาคณิตศาสตร์ จึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยการคณนา โดยได้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนเนื้อหารายวิชา เพื่อให้มีพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่สอดคล้องกับวิทยาการและเทคโนโลยีในปัจจุบัน  และได้ปรับชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

หลักสูตรนี้มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและวิธีการทางคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีความสามารถในการนำทฤษฎีและวิธีการเหล่านั้นไปประยุกต์กับปัญหาจริงด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ปรัชญาของหลักสูตร
พัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยที่บูรณาการคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และศาสตร์อื่นๆ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการระดับสากลในด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา
Doctor of  Philosophy Program in Applied Mathematics and Computational Science

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วท.ด.
Doctor of  Philosophy Ph.D.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาไปมาก และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มีบทบาทสำคัญในการนำคณิตศาสตร์ไปใช้จำลองและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ การคำนวณที่แม่นยำและรวดเร็วทำให้สามารถนำผลลัพธ์ไปใช้ประโยชน์ได้ทันการในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ต้องการเทคโนโลยีขั้นสูง จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาทำงานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคณนา เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา โดยปรับให้มีความต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ซึ่งเปิดสอน ในปี พ.ศ. 2552 โดยมีแผนที่จะพัฒนาให้เป็นหลักสูตรบริหารต่อเนื่องต่อไป และหลักสูตรนี้ยังมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและวิธีการทางคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีความสามารถในการนำทฤษฎีและวิธีการเหล่านั้นไปประยุกต์กับปัญหาจริงด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ปรัชญาของหลักสูตร
พัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยที่บูรณาการคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการระดับสากลในด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

ข่าวสารล่าสุด