หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่สามารถประยุกต์ความรู้ทั้งสองด้าน รวมทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์สาขาอื่น เพื่อแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สนใจได้ และสามารถวิเคราะห์ ค้นคว้า วิจัย และติดตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการระดับสากล
2. เพื่อผลิตงานวิจัยหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์หรือวิทยาการคณนาเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ หรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯ เป็นผู้ที่มีคุณค่าของสังคมโลก ซึ่งประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ  14 ประเด็น ดังนี้ 1. มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลึก)  2. มีคุณธรรม (มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีจรรยาบรรณ)  3. คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา)  4. ทำเป็น (มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะการบริหารจัดการ)  5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ (ใฝ่รู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้)  6. มีภาวะผู้นำ  7. มีสุขภาวะ  8. มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ  9. ดำรงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์

สำหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรมีลักษณะเด่น คือ

  1. มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
  2. สามารถวิเคราะห์ ค้นคว้า และวิจัย
  3. สามารถติดตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการระดับสากล
  4. สามารถผลิตงานวิจัยหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์หรือวิทยาการคณนาเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ หรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้
  5. มีความซื่อสัตย์สุจริต และ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
  6. สามารถใช้เทคโนโลยีในการทำงานและการสืบค้นข้อมูล
  7. มีทักษะการสื่อสาร/นำเสนองานวิจัย และสามารถแสดงความคิดเห็น อภิปรายในระดับนานาชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1.  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า
2.  สอบผ่านรายวิชาทางคณิตศาสตร์และ/หรือรายวิชาทางคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 11 หน่วยกิต ในระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า  หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
3.  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4.  คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป

รายละเอียดของหลักสูตร

แผน ก แบบ ก1
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                        42  หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                      24  หน่วยกิต
            บังคับ                                        18  หน่วยกิต
            เลือก                                           6  หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                        18  หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

 

แบบ ก1

แบบ ก2

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

42

42

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน

24

– รายวิชาบังคับ

18

– รายวิชาเลือก

6

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์

42

18

แผน ก แบบ ก 1
รายวิชาบังคับ      (ประเมินผลเป็น S/U และไม่นับหน่วยกิต)                 –             หน่วยกิต

2301520

หลักมูลของคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

Fundamentals of AMCS

3(2-2-8)**
2301771

สัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา 1

AMCS Seminar I

1(1-0-3)**
2301772

สัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา 2

AMCS Seminar II

1(1-0-3)**

แผน ก แบบ ก 2
รายวิชาบังคับ   จำนวน   18  หน่วยกิต

2301520

หลักมูลของคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

Fundamentals of AMCS

3(2-2-8)**
2301611

พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์

Applied Linear Algebra

3(3-0-9)
2301624

การวิเคราะห์เชิงประยุกต์

Applied Analysis

3(3-0-9)
2301640

หลักมูลของกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์

Fundamentals of Mathematical Programming

3(3-0-9)
2301653

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1

Numerical Analysis I

3(3-0-9)
2301675

การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์

Mathematical  Modeling

3(3-0-9)
2301679

รากฐานสำหรับสถิติเชิงประยุกต์

Foundations of Applied Statistics

3(2-2-8)
2301771

สัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา 1

AMCS Seminar I

1(1-0-3)**
2301772

สัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา 2

AMCS Seminar II

1(1-0-3)**

รายวิชาเลือก    จำนวน   6   หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้

2301625

กระบวนการสโตแคสติก

Stochastic Processes

3(3-0-9)
2301641

ระเบียบวิธีของคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

Methods of Applied Mathematics I

3(3-0-9)
2301645

ทฤษฎีกำหนดการเชิงเส้น

Linear Programming Theory

3(3-0-9)
2301646

ทฤษฎีกำหนดการไม่เชิงเส้น

Nonlinear Programming Theory

3(3-0-9)
2301654

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 2

Numerical Analysis II

3(3-0-9)
2301665

คณิตสถิติศาสตร์

Mathematical Statistics

3(3-0-9)
2301673

ทฤษฎีของตัวแบบอนุกรมเวลา

Theory of Time Series Models

3(3-0-9)
2301676

ตัวแบบสโตคาสติก

Stochastic Models

3(3-0-9)
2301677

การหาค่าเหมาะที่สุดของข่ายงานเชิงเส้น

Linear Network Optimization

3(2-2-8)
2301678

การคำนวณเชิงวิทยาศาสตร์

Scientific Computing

3(3-0-9)
2301680

ระเบียบวิธีการจำลองทางสโตแคสติก

Stochastic Simulation Methods

3(2-2-8)
2301682

กำหนดการเชิงจำนวนเต็ม

Integer programming

3(3-0-9)
2301684

ขั้นตอนวิธีกำหนดการไม่เชิงเส้น

Nonlinear Programming Algorithm

3(2-2-8)
2301694

เรื่องพิเศษทางคณิตศาสตร์ประยุกต์

Special Topics in Applied Mathematics

3(3-0-9)
2301695

เรื่องพิเศษทางวิทยาการคณนา

Special Topics in Computational Science

3(3-0-9)

นอกจากนี้นิสิตสามารถลงทะเบียนรายวิชาเลือกระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นรายวิชาเลือกเพิ่มเติมได้

หมายเหตุ 1) นิสิตสามารถลงรายวิชา 2301610 ได้ แต่จะไม่นับหน่วยกิตเป็นรายวิชาเลือก เนื่องจากจะเป็นการซ้ำซ้อนกับรายวิชาบังคับ  2301611  2) ** ประเมินผลเป็น S/U และไม่นับหน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

แบบ ก 1

2301817 วิทยานิพนธ์ 42 หน่วยกิต

แบบ ก 2


 
2301813 วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่หนึ่ง

2301520

2301817

หลักมูลของคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา 

วิทยานิพนธ์

3 (S/U)**

9

รวม

9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง

2301771

2301817

สัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

วิทยานิพนธ์

1 (S/U)**

12

รวม

12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่หนึ่ง

2301772

2301817

สัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา 2

วิทยานิพนธ์

1 (S/U)**

12

รวม

12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง

2301817

วิทยานิพนธ์

9

รวม

9

แผน ก แบบ ก 2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่หนึ่ง

  

หน่วยกิต

2301520

หลักมูลของคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

3(S/U)**

2301611

2301640

2301675

2301679

และเลือกเรียนรายวิชาบังคับ 3 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

พีชคณิตเชิงประยุกต์

หลักมูลของกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์

การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์

รากฐานสำหรับสถิติเชิงประยุกต์

3

3

3

3

รวม

9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง

  

หน่วยกิต

2301771

สัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา 1

1(S/U)**

2301813

วิทยานิพนธ์

3

2301624

2301653

 

การวิเคราะห์เชิงประยุกต์

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1

และรายวิชาเลือก

3

3

3

รวม

12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่หนึ่ง

  

หน่วยกิต

2301772

2301813

สัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา 2

วิทยานิพนธ์

1(S/U)**

6

2301611

2301640

2301675

2301679

และเลือกเรียนรายวิชาบังคับที่เหลืออยู่อีก 1 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์

หลักมูลของกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์

การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์

รากฐานสำหรับสถิติเชิงประยุกต์

และรายวิชาเลือก

3

3

3

3

3

รวม

12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง

  

หน่วยกิต

2301813

วิทยานิพนธ์

9

รวม

9

หมายเหตุ    ** ประเมินผลเป็น S/U และไม่นับหน่วยกิต

ข่าวสารล่าสุด

Download

เล่มหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

Download

เนื้อหารายวิชา