หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถประยุกต์ความรู้ทั้งสามด้าน รวมทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์สาขาอื่น เพื่อแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ ที่สนใจได้ และสามารถวิเคราะห์ ค้นคว้า วิจัย และติดตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการระดับสากล

2. เพื่อผลิตงานวิจัยหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์หรือวิทยาการคณนาเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ หรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯ เป็นผู้ที่มีคุณค่าของสังคมโลก ซึ่งประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ  14 ประเด็น ดังนี้ 1. มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลึก)  2. มีคุณธรรม (มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีจรรยาบรรณ)  3. คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา)  4. ทำเป็น (มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะการบริหารจัดการ)  5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ (ใฝ่รู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้)  6. มีภาวะผู้นำ  7. มีสุขภาวะ  8. มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ  9. ดำรงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์

สำหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรมีลักษณะเด่น คือ
1. มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. สามารถวิเคราะห์ ค้นคว้า และวิจัย
3. สามารถติดตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการระดับสากล
4. สามารถผลิตงานวิจัยหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์หรือวิทยาการคณนาเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ หรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้
5. มีความซื่อสัตย์สุจริต และ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
6. สามารถใช้เทคโนโลยีในการทำงานและการสืบค้นข้อมูล
7. มีทักษะการสื่อสาร/นำเสนองานวิจัย และสามารถแสดงความคิดเห็น อภิปรายในระดับนานาชาติ

รายละเอียดของหลักสูตร

ข่าวสารล่าสุด

  • รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567
  • ตารางสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
  • รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
  • ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2565
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบ2)

Download

เล่มหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

Download

เล่มหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

Download

เนื้อหารายวิชา