การสมัครเข้าศึกษา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

กำหนดการรับสมัคร

ภาคการศึกษาต้น (รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ป.โท-ป.เอก)
รอบที่ 1 —> เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม
รอบที่ 2 —> เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม

ภาคการศึกษาปลาย (รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ป.เอก) 
รับสมัครรอบเดียว เดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน

ผู้สนใจสมัครสามารถกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย https://www.register.gradchula.com/ 

หมายเหตุ รายละเอียดแนบท้ายประกาศการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรฯ จะประกาศให้ทราบทุกภาคการศึกษา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย เมนูการเข้าศึกษา—>หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ภาษาที่ใช้ในการศึกษา
1. ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน :  ภาษาไทย และบางวิชาอาจใช้ภาษาอังกฤษ
2. ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ :  ภาษาไทษ หรือ ภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สมัครแบบวิธีปกติ

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า
2. สอบผ่านรายวิชาทางคณิตศาสตร์และ/หรือรายวิชาทางคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 11 หน่วยกิต ในระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า  หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
3.  มีผลการสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สอบไม่เกิน 2 ปี  นับถึงวันสมัคร โดยมีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 30 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 400 หรือ IELTS ตั้งแต่ 3.0  คะแนนขึ้นไป แต่มีเงื่อนไขต้องสอบใหม่ให้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ หรือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามที่ประกาศกำหนด หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ สำนักงานการทะเบียนจะไม่รับลงทะเบียนแรกเข้า
4.  คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป

**สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน  แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร  2  ปี ผู้สมัครต้องนำใบคะแนนรายวิชา (Transcript)  ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า  ส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย**


สมัครแบบวิธีพิเศษ

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยที่ กพ. รับรอง

2.  สำเร็จการศึกษาด้วยแต้มเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป และเคยผ่านการศึกษารายวิชาทางคณิตศาสตร์และ/หรือรายวิชาทางคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 11 หน่วยกิต หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้

3. มีผลการสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป (ผลการทดสอบใช้ได้ภายใน 2 ปี) หรือได้รับการยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.  คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป

สมัครแบบวิธีปกติ

1.  หลักสูตร แบบ 1.1 และ 2.1 —>  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า และ/หรือสอบผ่านรายวิชาทางคณิตศาสตร์และ/หรือรายวิชาทางคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 11 หน่วยกิต ในระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
2.  หลักสูตร แบบ 1.2 และ 2.2 —>  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาเกียรตินิยม และสอบผ่านรายวิชาทางคณิตศาสตร์และ/หรือรายวิชาทางคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 11 หน่วยกิต ในระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
3.  มีผลการสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สอบไม่เกิน 2 ปี  นับถึงวันสมัคร โดยมีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0  คะแนนขึ้นไป แต่มีเงื่อนไขต้องสอบใหม่ให้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ หรือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามที่ประกาศกำหนด หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ สำนักงานการทะเบียนจะไม่รับลงทะเบียนแรกเข้า
4.  คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป


สมัครแบบวิธีพิเศษ

1. สำเร็จการศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี/โท หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยที่ กพ.รับรอง

2. ระดับปริญญาตรีต้องมีแต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโทมีแต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป หรือผลงานวิชาการจากวิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUDS

3. สอบผ่านรายวิชาทางคณิตศาสตร์และ/หรือรายวิชาทางคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 11  หน่วยกิต ในระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

4. มีผลการสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป  (ผลการทดสอบใช้ได้ภายใน 2 ปี) หรือได้รับการยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักฐานการสมัคร​

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาในระดับปริญญาตรี
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
3. สำเนาคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ (CU-TEP) หรือใบคะแนนผลการทดสอบ TOEFL / IELTS (ในกรณีที่มีผลสอบแล้ว อายุไม่เกิน 2 ปี)

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครแบบวิธีพิเศษ
4. ประวัติ (Curriculum vitae) ของตนเอง โดยระบุหัวข้อโครงร่างงานวิจัยที่สนใจ
5. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน / หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน หรือจากสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
6. มีประกาศนียบัตร หรือ Portfolio และ/หรือบทความวิจัย  (ถ้ามี) 

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาในระดับปริญญาบัณฑิต และ/หรือ ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ

3. สำเนาคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สอบไม่เกิน 2 ปี  นับถึงวันสมัคร

4.  เขียนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal)  จำนวน 1,000-2,000 คำ (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)

5.  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน / หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ หรือจากสถาบันการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

อกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครแบบวิธีพิเศษ

1.  ประวัติ (Curriculum vitae) ของตนเอง พร้อมทั้งระบุหัวข้อโครงร่างงานวิจัยที่สนใจ

2.  มีประกาศนียบัตร หรือ Portfolio และ/หรือบทความวิจัย (ถ้ามี)

–  เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษา ในหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎบัณฑิต พ.ศ. 2557
1.  ประกาศเกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษารายละเอียด
2.  ผังคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ รายละเอียด

–  ผ่อนผันคะแนนสอบภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รายละเอียด

แบบฟอร์มหนังสือรับรอง ดาวน์โหลด

ขอบเขตและเนื้อหารายวิชาสอบ

  1. วิชา Linear Algebra รายละเอียด
  2. วิชา Mathematical Analysis รายละเอียด
  3. วิชา Calculus รายละเอียด
  4. วิชา Computer รายละเอียด

ข่าวสารล่าสุด