ทำเนียบศิษย์เก่า

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสต์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

รายชื่อศิษย์เก่าระดับปริญญาโท

สำเร็จการศึกษาปี 2562

คณิติน สุขชุม (Kanitin Sukchum)

คณิติน สุขชุม (Kanitin Sukchum)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.คำรณ เมฆฉาย / อ.ดร.เรวัต ถนัดกิจหิรัญ (ร่วม)
ชื่อวิทยานิพนธ์: Stochastic Differential Equation with Jumps for Tilapia Population

ทรงคมกฤช ไชยกาล (Songkomkrit Chaiyakan)

ทรงคมกฤช ไชยกาล (Songkomkrit Chaiyakan)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.พันทิพา ทิพย์วิวัฒน์พจนา
ชื่อวิทยานิพนธ์: Solving Interval-Valued Returns Mean Absolute Deviation Portfolio Selection Model

ธมลวรรณ สง่าวงศ์ (Thamonwan Sa-ngawong)

ธมลวรรณ สง่าวงศ์ (Thamonwan Sa-ngawong)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.นกุล คูหะโรจนานนท์
ชื่อวิทยานิพนธ์: Graph Representation for Room Layout Matching Using Spectral Embedding

ธารภณ นิธิจิรมน (Tharaphon Nitijiramon)

ธารภณ นิธิจิรมน (Tharaphon Nitijiramon)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.นกุล คูหะโรจนานนท์
ชื่อวิทยานิพนธ์: Logo Classification of Amphetamines by Surf and Bag-Of-Features Model

นันทนัช ฟูสามป๊อก (Nuntanut Foosarmpok)

นันทนัช ฟูสามป๊อก (Nuntanut Foosarmpok)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Integer-Valued Time Series Risk Model with Surrender and Investment

พรรษพิชญ์ชา กุแก้ว (Phansphitcha Gugaew)

พรรษพิชญ์ชา กุแก้ว (Phansphitcha Gugaew)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Direct and Inverse Problems for Fredholm Integro-Differential Equation via Finite Integration Method Using Chebyshev Polynomials

พลธร พุ่มรักธรรม (Pollaton Pumruckthum)

พลธร พุ่มรักธรรม (Pollaton Pumruckthum)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Parameter-Free Outlier Scoring Using Acute Angle Ordered Difference Distance

ภัคจิรา ภัทรานุประวัติ (Pukjira Pattaranuprawat)

ภัคจิรา ภัทรานุประวัติ (Pukjira Pattaranuprawat)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.รัชลิดา ลิปิกรณ์
ชื่อวิทยานิพนธ์: Text Localization and Extraction from Background with Texture and Noise in Digital Images Using Adaptive Thresholding and Convolutional Neural Network

ภูรินทร์ กลั่นกล้า (Purin Klunklar)

ภูรินทร์ กลั่นกล้า (Purin Klunklar)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.เพชรอาภา บุญเสริม / อ.ดร.เรวัต ถนัดกิจหิรัญ (ร่วม)
ชื่อวิทยานิพนธ์: Numerical Methods for Jump-Extended Cox-Ingersoll-Ross and Constant Elasticity of Variance Models

เมธินี จุ้ยต่าย (Matinee Juytai)

เมธินี จุ้ยต่าย (Matinee Juytai)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Solving System of Linear Integro-Differential Equations by Finite Integration Method with Shifted Chebyshev Polynomials

สราสินี สมเจตนา (Sarasinee Somjettana)

สราสินี สมเจตนา (Sarasinee Somjettana)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Bayesian Models for Poverty Mapping in Thailand

อรรณพ อังกูรสิทธิ์ (Annop Angkusit)

อรรณพ อังกูรสิทธิ์ (Annop Angkusit)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Adjustment of Maximum Likelihood Method for Multivariate Fay-Herriot Model

สำเร็จการศึกษาปี 2561

กชพร ลาภอุดมศักดา (Kodchapown Laphudomsakda)

กชพร ลาภอุดมศักดา (Kodchapown Laphudomsakda)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Bidimensional Discrete-Time Risk Model Based on Bivariate Negative Binomial Time Series

จิตราภา แสงอรุณ (Chitrapa Sangarun)

จิตราภา แสงอรุณ (Chitrapa Sangarun)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Pivot-Based Parameter Estimations for Family of Weibull Distributions

ณัฐดนัย กาฝากทอง (Natdanai Kafakthong)

ณัฐดนัย กาฝากทอง (Natdanai Kafakthong)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Preceding-Jump Simplex Method

ณัฐวัตร พรหมวิศาสตร์ (Nuttawat Promvisat)

ณัฐวัตร พรหมวิศาสตร์ (Nuttawat Promvisat)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.วิมลรัตน์ งามอร่ามวรางกูร / ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ (ร่วม)
ชื่อวิทยานิพนธ์: Pressure-Tooling Die of Thermal Wire-Coating Flow for Oldroyd-B Model under Slip Effect

ธารณา ยศประกอบ (Tharana Yosprakob)

ธารณา ยศประกอบ (Tharana Yosprakob)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.คำรณ เมฆฉาย
ชื่อวิทยานิพนธ์: Two-Step Adaptive Finite Element Method for Perona-Malik Equation

ธเนศ มากโฉม (Thanet Markchom)

ธเนศ มากโฉม (Thanet Markchom)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.รัชลิดา ลิปิกรณ์
ชื่อวิทยานิพนธ์: Removal of Thin Clouds in Agriculture Satellite Images Using Filters in Frequency Domain

ปิยวดี สุขชาติ (Piyawadee Sukkachart)

ปิยวดี สุขชาติ (Piyawadee Sukkachart)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.รัชลิดา ลิปิกรณ์
ชื่อวิทยานิพนธ์: Personal Investment Strategy Based on Income Tax Regulations

พิรพงศ์ อินทพงษ์ (Pirapong Inthapong)

พิรพงศ์ อินทพงษ์ (Pirapong Inthapong)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.วิมลรัตน์ งามอร่ามวรางกูร / ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ (ร่วม)
ชื่อวิทยานิพนธ์: Phan-Thien Tanner Model for Tube-Tooling Wire-Coating Flow with Slip Condition under Heat Transfer

อานนท์ แสงศิริทองไชย (Arnont Saengsiritongchai)

อานนท์ แสงศิริทองไชย (Arnont Saengsiritongchai)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Finite Integration Method Using Chebyshev Polynomial for Solving Time-Dependent Problems and Fractional Order Differential Equations

สำเร็จการศึกษาปี 2560

กายสิทธิ์ สิงห์กาล (Kayyasit Singkarn)

กายสิทธิ์ สิงห์กาล (Kayyasit Singkarn)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Anomalous Assemblage Detection Using Nearest Neighbor Distance

ธีระเดช ไหลสุพรรณวงศ์ (Teeradech Laisupannawong)

ธีระเดช ไหลสุพรรณวงศ์ (Teeradech Laisupannawong)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ อินทิยศ / รศ.ดร.พันทิพา ทิพย์วิวัฒน์พจนา (ร่วม)
ชื่อวิทยานิพนธ์: Designing Packing Boxes to Minimize Number of Box Types

บรรพตรี คมขำ (Banphatree Khomkham)

บรรพตรี คมขำ (Banphatree Khomkham)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.รัชลิดา ลิปิกรณ์
ชื่อวิทยานิพนธ์: Pulmonary Lesion Texture Classification from Endobronchial Ultrasonogram Using Texture Analysis

พีรพัฒน์ สุทธิมาศ (Phiraphat Sutthimat)

พีรพัฒน์ สุทธิมาศ (Phiraphat Sutthimat)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.คำรณ เมฆฉาย / รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ (ร่วม)
ชื่อวิทยานิพนธ์: Explicit Formula for Conditional Expectations of Product of Polynomial and Exponential Function of Affine Transform of Extended Cox-Ingersoll-Ross Process

ภาณุรักษ์ ลิสุวรรณ (Panuruk Lisuwan)

ภาณุรักษ์ ลิสุวรรณ (Panuruk Lisuwan)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.เพชรอาภา บุญเสริม / ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ (ร่วม)
ชื่อวิทยานิพนธ์: Extreme Anomalous Clustering Algorithm

วันเฉลิม โฮชิน (Vanchaloem Hochin)

วันเฉลิม โฮชิน (Vanchaloem Hochin)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.พันทิพา ทิพย์วิวัฒน์พจนา
ชื่อวิทยานิพนธ์: Improving Makespan Calculation of Neighborhood Solution in Tabu Search Algorithm for Job Shop Scheduling Problem

ศาตนาฏ กิจศิรานุวัตร (Satanat Kitsiranuwat)

ศาตนาฏ กิจศิรานุวัตร (Satanat Kitsiranuwat)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กิติพร พลายมาศ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Measurement for Disordered Proteins Affecting to Scale-Free Network

สำเร็จการศึกษาปี 2559

กีรติ แก้วรักษ์ (Keerati Kaewrak)

กีรติ แก้วรักษ์ (Keerati Kaewrak)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Steady-State Solution After Quenching for Heat Equation with Singularity

จิรวัฒน์ กันทะโล (Jirawat Kantalo)

จิรวัฒน์ กันทะโล (Jirawat Kantalo)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Generalizations of Inverse Lindley Distribution and Applications

ชิดชนก ชอนกระโทก (Chidchanok Chornkrathok)

ชิดชนก ชอนกระโทก (Chidchanok Chornkrathok)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กิติพร พลายมาศ / รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ (ร่วม)
ชื่อวิทยานิพนธ์: Clustering Coefficient on Gene Network to Extract Genes with Interactions under Salt Stress in Rice

ณัฐชา ยาวิละ (Nutcha Yawila)

ณัฐชา ยาวิละ (Nutcha Yawila)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ อินทิยศ / ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ (ร่วม)
ชื่อวิทยานิพนธ์: Simplex Method with Objective Jump

ธิภาดา สารปรัง (Thibhadha Saraprang)

ธิภาดา สารปรัง (Thibhadha Saraprang)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.พันทิพา ทิพย์วิวัฒน์พจนา
ชื่อวิทยานิพนธ์: Improving Minimax Regret Approach of Expected Recourse Problem with Vectors of Uncertainty

นุชจรี เล่งฮ้อ (Nuchjaree Lenghoe)

นุชจรี เล่งฮ้อ (Nuchjaree Lenghoe)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Improvement of Variable Selection Criteria for Linear Panel Data Model

ปวิธ ตั้งเจริญ (Pavith Tangcharoen)

ปวิธ ตั้งเจริญ (Pavith Tangcharoen)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.คำรณ เมฆฉาย / รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ (ร่วม)
ชื่อวิทยานิพนธ์: Optimal Investment for Hedged Portfolio of Commodities by Futures Contracts under Schwartz Pricing Model

ปาจรีย์ สอนสังเสน (Pajaree Sonsungsan)

ปาจรีย์ สอนสังเสน (Pajaree Sonsungsan)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กิติพร พลายมาศ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Boolean Model for Biochemical Processes Related the Effect of CHA in Cancer Cells

ไพสิฐ ขันอาสา (Paisit Khan-ar-sa)

ไพสิฐ ขันอาสา (Paisit Khan-ar-sa)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Multiple Arima Subsequences Aggregate Time Series Model to Forecast Cash in ATM

วรัญญา เกียงเอีย (Warunya Kiangia)

วรัญญา เกียงเอีย (Warunya Kiangia)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.อาธร เหลืองสดใส / ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ (ร่วม)
ชื่อวิทยานิพนธ์: Parameter-Free Outlier Detection Factor Using Weighted Minimum Consecutive Pair

วีรศักดิ์ ดีอ่ำ (Weerasak Dee-am)

วีรศักดิ์ ดีอ่ำ (Weerasak Dee-am)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.คำรณ เมฆฉาย / รศ.ดร.มนตรี มาลีวงศ์ (ร่วม)
ชื่อวิทยานิพนธ์: Lattice Boltzmann Method for Shallow Water Equations in Dry Bed Problem

ศศิธร กนกหิรัญญากร (Sasitorn Kanokhilunyakorn)

ศศิธร กนกหิรัญญากร (Sasitorn Kanokhilunyakorn)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Hypothesis Testing for Slope Heterogeneity for Three Dimensional Panel Data Models

สิรภัทร สุกใส (Sirapat Suksai)

สิรภัทร สุกใส (Sirapat Suksai)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.คำรณ เมฆฉาย
ชื่อวิทยานิพนธ์: Empirical Study on Efficiency of Thailand Stock Market Based on Confidence Interval of Hurst Index Using DFA Method

สุกฤตา แก้วผาสุข (Sukita Kaewpasuk)

สุกฤตา แก้วผาสุข (Sukita Kaewpasuk)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ อินทิยศ / รศ.ดร.ชวลิต จีนอนันต์ (ร่วม)
ชื่อวิทยานิพนธ์: Unit Commitment Recourse Model for Electric Power System with Renewable Energy

เสนีย์ กิติมูล (Senee Kittimoon)

เสนีย์ กิติมูล (Senee Kittimoon)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Anomaly Detection on Time Series from Furthest Neighbor Window Subseries

อาทิตย์ สกุลเมือง (Artit Sagoolmuang)

อาทิตย์ สกุลเมือง (Artit Sagoolmuang)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Median-Difference Window Subseries Score for Contextual Anomaly on Time Series

อำพล ดวงแป้น (Ampol Duangpan)

อำพล ดวงแป้น (Ampol Duangpan)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Solving Differential Equations by Finite Integration Method with Orthogonal Functions

สำเร็จการศึกษาปี 2558

ชฎาพิมพ์ พตพันธ์เลิศ (Chadaphim Photphanloet)

ชฎาพิมพ์ พตพันธ์เลิศ (Chadaphim Photphanloet)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.รัชลิดา ลิปิกรณ์
ชื่อวิทยานิพนธ์: Biochemical Oxygen Demand Prediction for Chaophraya River Water by a Mathematical Model

ชาลี บุญประสพ (Chalee Boonprasop)

ชาลี บุญประสพ (Chalee Boonprasop)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Bi-Orbital Extreme Pole Clustering Algorithm

ดนุพล ต้นกิ่ง (Danuphon Tonking)

ดนุพล ต้นกิ่ง (Danuphon Tonking)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.เพชรอาภา บุญเสริม / ดร.ชัยกร ยิ่งเสรี (ร่วม)
ชื่อวิทยานิพนธ์: Gaussian Process for Turning Points Prediction and Application in Stock Trading Strategy

พรชนิตว์ ทรัพย์วิไล (Pornchanit Supwilai)

พรชนิตว์ ทรัพย์วิไล (Pornchanit Supwilai)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กิติพร พลายมาศ / ผศ.ดร.มนนัทธ์ พงษ์พานิช (ร่วม) / รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ (ร่วม)
ชื่อวิทยานิพนธ์: Index Extraction for Thai Rice Cultivars Clustering According Clustering to Physiological Responses to Salt Stress

ยมลพร ธรรมานุสาร (Yamonporn Thummanusarn)

ยมลพร ธรรมานุสาร (Yamonporn Thummanusarn)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.คำรณ เมฆฉาย / รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ (ร่วม)
ชื่อวิทยานิพนธ์: Formula for a Correlation Coefficient between Underlying Commodity Price and its Convenience Yield under Schwartz Model

สุทัศน์ ไพพินิจ (Suthat Phaiphinit)

สุทัศน์ ไพพินิจ (Suthat Phaiphinit)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กิติพร พลายมาศ / ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ (ร่วม)
ชื่อวิทยานิพนธ์: Identifying Antimalarial Drug Targets by Using Plasmodium Metabolism in Red Blood Cell Model

อภิญญา ติรสุวรรณวาสี (Apinya Tirasuwanwasee)

อภิญญา ติรสุวรรณวาสี (Apinya Tirasuwanwasee)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ / ผศ.ดร.กิติพร พลายมาศ (ร่วม)
ชื่อวิทยานิพนธ์: Edge-Odd Graceful Labelings of Prism-Like Graphs of Cycles

อภิสิทธิ์ กินรีวงศ์ (Apisit Kinreewong)

อภิสิทธิ์ กินรีวงศ์ (Apisit Kinreewong)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.เพชรอาภา บุญเสริม / ดร.ไตรทศ งามปิติพันธ์ (ร่วม)
ชื่อวิทยานิพนธ์: Solution Generating Theorems and Tolman-Oppenheimer-Volkov Equation for Perfect Fluid Spheres in Isotropic Coordinates

รายชื่อศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก

สำเร็จการศึกษาปี 2562

กิตติศักดิ์ ชุมพงศ์ (Kittisak Chumpong)

กิตติศักดิ์ ชุมพงศ์ (Kittisak Chumpong)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.คำรณ เมฆฉาย / รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ (ร่วม) / อ.ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ (ร่วม)
ชื่อวิทยานิพนธ์: Closed-Form Formula for Pricing Discretely-Sampled Moment Swaps on One-Dimensional Ito Process

ไพสิฐ ขันอาสา (Paisit Khan-ar-sa)

ไพสิฐ ขันอาสา (Paisit Khan-ar-sa)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Automatic ARMA Model Identification and Nonlinear Time Series Analysis for Financial Time Series Data

รุจิรา วิสุทธิรัตนมณี (Rujira Visuthirattanamanee)

รุจิรา วิสุทธิรัตนมณี (Rujira Visuthirattanamanee)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ / ผศ.ดร.เอื้ออารี บุญเพิ่ม (ร่วม)
ชื่อวิทยานิพนธ์: Iterative Jump to Binding Point for Simplex Method

อาทิตย์ สกุลเมือง (Artit Sagoolmuang)

อาทิตย์ สกุลเมือง (Artit Sagoolmuang)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Self-balancing Recursive Partitioning Algorithm for Classification Problems

อำพล ดวงแป้น (Ampol Duangpan)

อำพล ดวงแป้น (Ampol Duangpan)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Finite Integration Method with Chebyshev Expansion for Finding Numerical Solution of Nonlinear and Fractional Order Differential Equations

สำเร็จการศึกษาปี 2561

ว่าที่ ร.ต.ศุภกร สุเมธาภิวัฒน์ (Acting SubLt. Supphakorn Sumetthapiwat)

ว่าที่ ร.ต.ศุภกร สุเมธาภิวัฒน์ (Acting SubLt. Supphakorn Sumetthapiwat)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ อินทิยศ / รศ.ดร.ชวลิต จีนอนันต์
ชื่อวิทยานิพนธ์: Column Generation with Heuristic for Two-Dimensional Guillotine Cutting Stock Problem with Usable Leftover

สืบกุล กาญจนสุกร์ (Suebkul Kanchanasuk)

สืบกุล กาญจนสุกร์ (Suebkul Kanchanasuk)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Recursive Tube-Partitioning Algorithm for Imbalance Problems

สำเร็จการศึกษาปี 2560

ธนวรรธน์ วรวัชร์ทวีชัย (Tanawat Worawattawechai)

ธนวรรธน์ วรวัชร์ทวีชัย (Tanawat Worawattawechai)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ อินทิยศ / รศ.ดร.ชวลิต จีนอนันต์ (ร่วม)
ชื่อวิทยานิพนธ์: Cuckoo Search and Enhanced Artificial Bee Colony Heuristic Methods for Vehicle Routing Problem with Backhaul and Time Window Constraints

พนิต เสือวรรณศรี (Panit Suavansri)

พนิต เสือวรรณศรี (Panit Suavansri)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ณัฐพันธ์ กิติสิน
ชื่อวิทยานิพนธ์: Mathematical Models for Treatment Time of Pathogenic Infection in Blood after Antibiotics Administration

สำเร็จการศึกษาปี 2559

ธิดา พงศ์สงวนสิน (Thida Pongsanguansin)

ธิดา พงศ์สงวนสิน (Thida Pongsanguansin)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.คำรณ เมฆฉาย / รศ.ดร.มนตรี มาลีวงศ์ (ร่วม)
ชื่อวิทยานิพนธ์: Numerical Methods based on Discontinuous Galerkin and Finite Volume Methods for Shallow Water Model and Applications

วรเวทย์ ลีลาอภิรดี (Worrawate Leela-apiradee)

วรเวทย์ ลีลาอภิรดี (Worrawate Leela-apiradee)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.พันทิพา ทิพย์วิวัฒน์พจนา
ชื่อวิทยานิพนธ์: Left- and Right-localized Solutions of Max-separable Interval Linear Equations and Application

สำเร็จการศึกษาปี 2558

เจนจิรา ทิพย์ญาณ (Jenjira Tipyan)

เจนจิรา ทิพย์ญาณ (Jenjira Tipyan)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ศ.ดร.ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์ / ศ.ดร.พัฒนี อุดมกะวานิช (ร่วม)
ชื่อวิทยานิพนธ์: Alternative Quadratic Functional Equation on 2-Divisible Abelian Groups

ว่าที่ ร.ต.ชูเดช ศรีสวัสดิ์ (Acting subLt. Choodech Srisawat)

ว่าที่ ร.ต.ชูเดช ศรีสวัสดิ์ (Acting subLt. Choodech Srisawat)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ศ.ดร.ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์ / รศ.ดร.ณัฐพันธ์ กิติสิน (ร่วม)
ชื่อวิทยานิพนธ์: Alternative Jensen Functional Equation on Groups

วัชรศักดิ์ ศิริเสรีวรรณ (Wacharasak Siriseriwan)

วัชรศักดิ์ ศิริเสรีวรรณ (Wacharasak Siriseriwan)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Minority Oversampling Framework for Class Imbalance Problem

อนุรักษ์ บูสะมัญ (Anurak Busamun)

อนุรักษ์ บูสะมัญ (Anurak Busamun)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.คำรณ เมฆฉาย / รศ.สุชาดา ศิริพันธุ์ (ร่วม)
ชื่อวิทยานิพนธ์: Dynamically Adaptive Tree Grid Technique for Flood Simulation