Shopping cart

close

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบแรก)

รายละเอียดการสอบออนไลน์หลักสูตรจะแจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้สมัครตามอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ เพื่อให้ข้อมูลขั้นตอนในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกแบบออนไลน์ ทั้งนี้หากผู้สมัครที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่ได้รับการติดต่อ ขอให้ผู้สมัครติดต่อหลักสูตรฯ เพื่อรับทราบขั้นตอนในการเตรียมตัวที่

อ.ดร.เรวัต  ถนัดกิจหิรัญ (Raywat.t@chula.ac.th)

คุณวิภา พิมพาพันธ์ (Wipa.P@chula.ac.th)

ข่าวสารล่าสุด

  • รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567
  • ตารางสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
  • รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
  • ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2565
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบ2)

ที่อยู่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll To Top