Shopping cart

close

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (ด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ)

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (ด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ)
กำหนดการรับสมัคร
รอบแรก : ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563
รอบสอง : ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2563

กรอกใบสมัคร Online ได้ที่เว็บไซต์ https://www.register.gradchula.com/
ขอบเขตเนืิ้อหารายวิชาสอบคัดเลือก รายละเอียด
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ (แรกเข้า) รายละเอียด

ข่าวสารล่าสุด

ที่อยู่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll To Top