นิสิตปัจจุบัน

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสต์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

รายชื่อนิสิตปริญญาโท

กนกวรรณ บุรีมาศ
Kanokwan Burimas
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.พันทิพา ทิพย์วิวัฒนาพจนา
กุลภัทร แสนสุข
Kunlapat Sansuk
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.เพชรอาภา บุญเสริม
เกริกเกียรติ เจริญยิ่ง
Krerkkiat Charoenying
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ อินทิยศ / รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ (ร่วม)
ชานน ตันติ​วัฒนา​ไพบูลย์​
Chanon Tantiwattanapaibul
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
ณัฐณิชา มีบุญมาก
Natnicha Meeboonmak
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.นกุล คูหะโรจนานนท์
ทีปกร ลิเหล็ก
Teepakorn Lilek
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.นกุล คูหะโรจนานนท์
ธนพงศ์ ใจตระกูล
Thanapong Jaitrakoon
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
ธนพล ดวงภุมเมศ
Thanapon Doougphummet
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.รัชลิดา ลิปิกรณ์
ธนาทร อินทรปัญญา
Tanatorn Intarapanya
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กิติพร พลายมาศ
ธรรมรัตน์ ปากลาว
Thummarat Paklao
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กิติพร พลายมาศ
นพดล พุ่มพงษ์
Noppadon Pumpong
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.นกุล คูหะโรจนานนท์ / รศ.ดร.เพชรอาภา บุญเสริม (ร่วม)
นวพรรณ เหล่าเจริญสุข
Nawapan Laocharoensuk
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.นกุล คูหะโรจนานนท์
นิพิษฐา บูรณะ
Nipitta Burana
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.พันทิพา ทิพย์วิวัฒนาพจนา
เบญญานี โกษาพงค์
Benyanee Kosapong
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
ปาณิศา จรรยาสุภาพ
Panisa Janyasupab
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กิติพร พลายมาศ
ปิยะบุตร อินบุญส่ง
Piyabut Inbunsong
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ อินทิยศ
ปิยะนุช ตั้งมนัสสุขุม
Piyanut Tangmanussukum
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กิติพร พลายมาศ
พิบูล ผลวิมลธรรม
Piboon Polvimoltham
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ
พิมพิศา เจริญจิตตั้ง
Pimpisa Charoenchittang
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.นกุล คูหะโรจนานนท์ / รศ.ดร.เพชรอาภา บุญเสริม (ร่วม)
พิสุทธิ์ศรี วรรณทอง
Pisutsri Wannatong
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.ทรรปณ์ ปณิธานะรักษ์
ภีมพัฒน์ วงศ์ศรีพิสันต์
Peemapat Wongsriphisant
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กิติพร พลายมาศ / ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ (ร่วม)
ลลิตา อภิสรพาณิชย์
Lalita Apisornpanich
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
วรัญญา วงษ์อุรา
Warunya Wong-u-ra
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
วรินทร พงษ์สำราญกุล
Warintorn Pongsumrankul
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
วศิน ตรังหิรัณยธร
Wasin Tranghiranyathorn
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ
วิพุธ พุทธนุกูล
Viput Puttanugool
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.คำรณ เมฆฉาย / อ.ดร.เรวัต ถนัดกิจหิรัญ (ร่วม)
ศมากร ศรีพัฒนกุล
Samakorn Sripatthanakul
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.วุฒิชัย จงจิตเมตต์
ศิวรักษ์ สาวงศ์นาม
Siwarak Sawongnam
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
ศศิวิมล เอื้อพงษ์
Sasiwimol Auepong
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
สิทธินนท์ พุ่มพวง
Sittinon Pumpuang
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
สุชิราภรณ์ บุนยะริส
Suchiraporn Bunyaris
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
สุทธิพล พรรณลึก
Sutipon Punaluek
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
สุวพร หอมจันทร์ดี
Suvaporn Homjandee
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
อภิชา สุทธิชยาพิพัฒน์
Apicha Suthichayapipat
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
อิฏฐณี ศรีคำ
Ittanee Srikham
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

รายชื่อนิสิตปริญญาเอก

กชพร ลาภอุดมศักดา
Kodchapown Laphudomsakda
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
กฤติธี อนันต์
Krittitee Anan
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
จิตติมา เจียมอนุสรณ์
Chittima Chiamanusorn
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ
จิตราภา แสงอรุณ
Chitrapa Sangarun
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
ชฎาพิมพ์ พตพันธ์เลิศ
Chadaphim Photphanloet
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.รัชลิดา ลิปิกรณ์
ฐิติพงษ์ กาวิชัย
Thitipong Kawichai
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กิติพร พลายมาศ / ผศ.ดร.อภิชาต ศุรธณี (ร่วม)
ณัฐชา ยาวิละ
Nutcha Yawila
อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ / ผศ.ดร.ศุภกานต์ พิมลธเรศ (ร่วม)
ณัฐดนัย กาฝากทอง
Natdanai Kafakthong
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ
ณัฐวัตร พหรมวิศาสตร์
Nuttawat Promvisat
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
ธีระเดช ไหลสุพรรณวงศ์
Teeradech Laisupannawong
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ อินทิยศ / รศ.ดร.ชวลิต จีนอนันต์ (ร่วม)
เบญจวรรณ จันทมัด
Benjawan Jantamat
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ
พีรพัฒน์ สุทธิมาศ
Phiraphat Sutthimat
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.คำรณ เมฆฉาย / รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ (ร่วม)
พีรศุษม์ รุ้งจรัสแสง
Perasut Rungcharassang
อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
วีรภัทร รัตนชัดเจน
Weerapat Rattanachadjan
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
สิริประภา ฤทธิ์รักษา
Siriprapa Ritraksa
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.คำรณ เมฆฉาย
สุกฤตา แก้วผาสุข
Sukita Kaewpasuk
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ อินทิยศ / รศ.ดร.ชวลิต จีนอนันต์ (ร่วม)
อภิสิทธิ์ กินรีวงศ์
Apisit Kinreewong
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.อนุสรณ์ ชนวีระยุทธ
อรรณพ อังกูรสิทธิ์
Annop Angkusit
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ
อานนท์ แสงศิริทองไชย
Arnont Saengsiritongchai
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

ข่าวสารล่าสุด