นิสิตปัจจุบัน

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสต์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

รายชื่อนิสิตปริญญาโท

กนกวรรณ บุรีมาศ

กนกวรรณ บุรีมาศ

(Kanokwan Burimas)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.พันทิพา ทิพย์วิวัฒนาพจนา

กุลภัทร แสนสุข

กุลภัทร แสนสุข

(Kunlapat Sansuk)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.เพชรอาภา บุญเสริม

เกริกเกียรติ เจริญยิ่ง

เกริกเกียรติ เจริญยิ่ง

(Krerkkiat Charoenying)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ อินทิยศ / รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ (ร่วม)

ชานน ตันติ​วัฒนา​ไพบูลย์​

ชานน ตันติ​วัฒนา​ไพบูลย์​

(Chanon Tantiwattanapaibul)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

ธนพงศ์ ใจตระกูล

ธนพงศ์ ใจตระกูล

(Thanapong Jaitrakoon)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วิมลรัตน์ งามอร่ามวรางกูร

ธนพล ดวงภุมเมศ

ธนพล ดวงภุมเมศ

(Thanapon Doougphummet)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.รัชลิดา ลิปิกรณ์

ธนาทร อินทรปัญญา

ธนาทร อินทรปัญญา

(Tanatorn Intarapanya)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กิติพร พลายมาศ

นพดล พุ่มพงษ์

นพดล พุ่มพงษ์

(Noppadon Pumpong)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.นกุล คูหะโรจนานนท์ / รศ.ดร.เพชรอาภา บุญเสริม (ร่วม)

นวพรรณ เหล่าเจริญสุข

นวพรรณ เหล่าเจริญสุข

(Nawapan Laocharoensuk)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.นกุล คูหะโรจนานนท์

นิพิษฐา บูรณะ

นิพิษฐา บูรณะ

(Nipitta Burana)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.พันทิพา ทิพย์วิวัฒนาพจนา

เบญญานี โกษาพงค์

เบญญานี โกษาพงค์

(Benyanee Kosapong)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.เพชรอาภา บุญเสริม

ปิยะบุตร อินบุญส่ง

ปิยะบุตร อินบุญส่ง

(Piyabut Inbunsong)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ อินทิยศ

ปิยะนุช ตั้งมนัสสุขุม

ปิยะนุช ตั้งมนัสสุขุม

(Piyanut Tangmanussukum)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กิติพร พลายมาศ

พิบูล ผลวิมลธรรม

พิบูล ผลวิมลธรรม

(Piboon Polvimoltham)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ

พิมพิศา เจริญจิตตั้ง

พิมพิศา เจริญจิตตั้ง

(Pimpisa Charoenchittang)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.นกุล คูหะโรจนานนท์ / รศ.ดร.เพชรอาภา บุญเสริม (ร่วม)

พิสุทธิ์ศรี วรรณทอง

พิสุทธิ์ศรี วรรณทอง

(Pisutsri Wannatong)

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.ทรรปณ์ ปณิธานะรักษ์

ลลิตา อภิสรพาณิชย์

ลลิตา อภิสรพาณิชย์

(Lalita Apisornpanich)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ

วรัญญา วงษ์อุรา

วรัญญา วงษ์อุรา

(Warunya Wong-u-ra)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ

วรินทร พงษ์สำราญกุล

วรินทร พงษ์สำราญกุล

(Warintorn Pongsumrankul)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.พันทิพา ทิพย์วิวัฒนาพจนา

วศิน ตรังหิรัณยธร

วศิน ตรังหิรัณยธร

(Wasin Tranghiranyathorn)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ

วิพุธ พุทธนุกูล

วิพุธ พุทธนุกูล

(Viput Puttanugool)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.คำรณ เมฆฉาย / อ.ดร.เรวัต ถนัดกิจหิรัญ (ร่วม)

ศมากร ศรีพัฒนกุล

ศมากร ศรีพัฒนกุล

(Samakorn Sripatthanakul)

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.วุฒิชัย จงจิตเมตต์

ศศิวิมล เอื้อพงษ์

ศศิวิมล เอื้อพงษ์

(Sasiwimol Auepong)

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.เรวัต ถนัดกิจหิรัญ

สิทธินนท์ พุ่มพวง

สิทธินนท์ พุ่มพวง

(Sittinon Pumpuang)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

สุชิราภรณ์ บุนยะริส

สุชิราภรณ์ บุนยะริส

(Suchiraporn Bunyaris)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

สุทธิพล พรรณลึก

สุทธิพล พรรณลึก

(Sutipon Punaluek)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

สุวพร หอมจันทร์ดี

สุวพร หอมจันทร์ดี

(Suvaporn Homjandee)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ

อภิชา สุทธิชยาพิพัฒน์

อภิชา สุทธิชยาพิพัฒน์

(Apicha Suthichayapipat)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

อิฏฐณี ศรีคำ

อิฏฐณี ศรีคำ

(Ittanee Srikham)

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.วุฒิชัย จงจิตเมตต์

รายชื่อนิสิตปริญญาเอก

กชพร ลาภอุดมศักดา

กชพร ลาภอุดมศักดา

(Kodchapown Laphudomsakda)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

กฤติธี อนันต์

กฤติธี อนันต์

(Krittitee Anan)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

จิตติมา เจียมอนุสรณ์

จิตติมา เจียมอนุสรณ์

(Chittima Chiamanusorn)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ

จิตราภา แสงอรุณ

จิตราภา แสงอรุณ

(Chitrapa Sangarun)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

ฐิติพงษ์ กาวิชัย

ฐิติพงษ์ กาวิชัย

(Thitipong Kawichai)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กิติพร พลายมาศ / ผศ.ดร.อภิชาต ศุรธณี (ร่วม)

ณัฐชา ยาวิละ

ณัฐชา ยาวิละ

(Nutcha Yawila)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ / ผศ.ดร.ศุภกานต์ พิมลธเรศ (ร่วม)

ณัฐดนัย กาฝากทอง

ณัฐดนัย กาฝากทอง

(Natdanai Kafakthong)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ

ณัฐวัตร พหรมวิศาสตร์

ณัฐวัตร พหรมวิศาสตร์

(Nuttawat Promvisat)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

ธรรมรัตน์ ปากลาว

ธรรมรัตน์ ปากลาว

(Thummarat Paklao)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กิติพร พลายมาศ

ธีระเดช ไหลสุพรรณวงศ์

ธีระเดช ไหลสุพรรณวงศ์

(Teeradech Laisupannawong)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ อินทิยศ / รศ.ดร.ชวลิต จีนอนันต์ (ร่วม)

เบญจวรรณ จันทมัด

เบญจวรรณ จันทมัด

(Benjawan Jantamat)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ

ปาณิศา จรรยาสุภาพ

ปาณิศา จรรยาสุภาพ

(Panisa Janyasupab)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กิติพร พลายมาศ

พีรพัฒน์ สุทธิมาศ

พีรพัฒน์ สุทธิมาศ

(Phiraphat Sutthimat)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.คำรณ เมฆฉาย / รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ (ร่วม)

พีรศุษม์ รุ้งจรัสแสง

พีรศุษม์ รุ้งจรัสแสง

(Perasut Rungcharassang)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

ฟูเกียรติ นวลศรี

ฟูเกียรติ นวลศรี

(Fukiat Nualsri)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.คำรณ เมฆฉาย

ภีมพัฒน์ วงศ์ศรีพิสันต์

ภีมพัฒน์ วงศ์ศรีพิสันต์

(Peemapat Wongsriphisant)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กิติพร พลายมาศ / ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ (ร่วม)

วีรภัทร รัตนชัดเจน

วีรภัทร รัตนชัดเจน

(Weerapat Rattanachadjan)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

ศิวรักษ์ สาวงศ์นาม

ศิวรักษ์ สาวงศ์นาม

(Siwarak Sawongnam)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

สิริประภา ฤทธิ์รักษา

สิริประภา ฤทธิ์รักษา

(Siriprapa Ritraksa)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.คำรณ เมฆฉาย

สุกฤตา แก้วผาสุข

สุกฤตา แก้วผาสุข

(Sukita Kaewpasuk)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ อินทิยศ / รศ.ดร.ชวลิต จีนอนันต์ (ร่วม)

อภิสิทธิ์ กินรีวงศ์

อภิสิทธิ์ กินรีวงศ์

(Apisit Kinreewong)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.อนุสรณ์ ชนวีระยุทธ

อรรณพ อังกูรสิทธิ์

อรรณพ อังกูรสิทธิ์

(Annop Angkusit)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

อานนท์ แสงศิริทองไชย

อานนท์ แสงศิริทองไชย

(Arnont Saengsiritongchai)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

ข่าวสารล่าสุด