นิสิตปัจจุบัน

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสต์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

รายชื่อนิสิตปริญญาโท

กิตติณัฏฐ์ สิงหนาท

กิตติณัฏฐ์ สิงหนาท

(Kittinut Singhanart)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.เพชรอาภา บุญเสริม

กันตนพ ยิ้มแฟน

กันตนพ ยิ้มแฟน

(Kantanop Yimfan)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.กิติพร พลายมาศ

จิรายุส รัตนา

จิรายุส รัตนา

(Jirayut Rattana)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

เตชินท์ แก้วมาลา

เตชินท์ แก้วมาลา

(Tachin Kaewmala)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ / รศ.ดร.กิติพร พลายมาศ (ร่วม)

ทิวากร ชาพาลี

ทิวากร ชาพาลี

(Thiwakorn Chapalee)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เรวัต ถนัดกิจหิรัญ

ธนทัต เดชะกุลกำจร

ธนทัต เดชะกุลกำจร

(Thanathat Dechakulkamjorn)

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.นิธิ รุ่งธนาภิรมย์

ธนบดี มังกร

ธนบดี มังกร

(Tanabodee Monggkon)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.ดร.ทรงเกียรติ สุเมธกิจการ / รศ.ทิพวัลย์ สันติวิภานนท์ (ร่วม) /
อ.ดร.มนต์ชัย คูเอกชัย (ร่วม)

ธนพงศ์​ ใจตระกูล​

ธนพงศ์​ ใจตระกูล​

(Thanapong Jaitrakoon)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วิมลรัตน์ งามอร่ามวรางกูร

ธนายุทธ พรหมคง

ธนายุทธ พรหมคง

(Thanayuth Promkong)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เรวัต ถนัดกิจหิรัญ

ธีรพงษ์ เชาว์ช่างเหล็ก

ธีรพงษ์ เชาว์ช่างเหล็ก

(Teerapong Chaochanglek)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ อินทิยศ

พร้อมศิริ อนุนาค

พร้อมศิริ อนุนาค

(Promsiri Anunak)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.เพชรอาภา บุญเสริม / ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ รักวงษ์วาน (ร่วม)

พัชรสิริ เฟื่องฟู

พัชรสิริ เฟื่องฟู

(Patcharasiri Fuangfoo)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ

พีรวิชญ์ กาฬภักดี

พีรวิชญ์ กาฬภักดี

(Peerawit Kalaphakdee)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.คำรณ เมฆฉาย

เพ็ชรศรี ศรีติราช

เพ็ชรศรี ศรีติราช

(Petchsri Sritiraj)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

ภูมิพัฒน์ มีเจริญวรานนท์

ภูมิพัฒน์ มีเจริญวรานนท์

(Pumipat Meecharoenvaranon)

อาจารย์ที่ปรึกษา :

รวิชญ์ ชัยอารีย์กิจ

รวิชญ์ ชัยอารีย์กิจ

(Rawit Chaiareekij)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ

รามราช ปนัดสาโก

รามราช ปนัดสาโก

(Rammarat Panadsako)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เรวัต ถนัดกิจหิรัญ

วัชรพล ริ้วเลิศศิริกุล

วัชรพล ริ้วเลิศศิริกุล

(Watcharapol Rewlirdsirikul)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ อินทิยศ

วิศรุต ห้วยชีเลข

วิศรุต ห้วยชีเลข

(Visarut Huayshelake)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.คำรณ เมฆฉาย

ศรสวรรค์ พวงมาลัย

ศรสวรรค์ พวงมาลัย

(Sornsawan Phuangmalai)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.กิติพร พลายมาศ

ศุภณิกาญจน์ มั่นคง

ศุภณิกาญจน์ มั่นคง

(Supanigarn Munkhong)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ

ศุภวิชญ์ เกียรติธีรรัตน์

ศุภวิชญ์ เกียรติธีรรัตน์

(Supavit Kiatteerarat)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.เพชรอาภา บุญเสริม / ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ รักวงษ์วาน (ร่วม)

เสฎฐวุฒิ ธนาคำ

เสฎฐวุฒิ ธนาคำ

(Settawut Tanakam)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.นกุล คูหะโรจนานนท์

อดิศักดิ์ สีดามาตร

อดิศักดิ์ สีดามาตร

(Adisak Seedamad)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

อภิชา สุทธิชยาพิพัฒน์

อภิชา สุทธิชยาพิพัฒน์

(Apicha Suthichayapipat)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

อิฏฐณี ศรีคำ

อิฏฐณี ศรีคำ

(Ittanee Srikham)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วุฒิชัย จงจิตเมตต์

อัครพนธ์ จันทรภูมิ

อัครพนธ์ จันทรภูมิ

(Akaraphon Jantaraphum)

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.มนต์ชัย คูเอกชัย

รายชื่อนิสิตปริญญาเอก

กชพร ลาภอุดมศักดา

กชพร ลาภอุดมศักดา

(Kodchapown Laphudomsakda)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

กนกวรรณ บุรีมาศ

กนกวรรณ บุรีมาศ

(Kanokwan Burimas)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.พันทิพา ทิพย์วิวัฒนาพจนา

กฤติธี อนันต์

กฤติธี อนันต์

(Krittitee Anan)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

ขจรศักดิ์ บำรุงสินมั่น

ขจรศักดิ์ บำรุงสินมั่น

(Khajohnsak Bamrungsinman)

อาจารย์ที่ปรึกษา :

จิตราภา แสงอรุณ

จิตราภา แสงอรุณ

(Chitrapa Sangarun)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

ณัฐชา ยาวิละ

ณัฐชา ยาวิละ

(Nutcha Yawila)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ / ผศ.ดร.ศุภกานต์ พิมลธเรศ (ร่วม)

ณัฐดนัย กาฝากทอง

ณัฐดนัย กาฝากทอง

(Natdanai Kafakthong)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ

ธรรมรัตน์ ปากลาว

ธรรมรัตน์ ปากลาว

(Thummarat Paklao)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.กิติพร พลายมาศ

ธิติ  วิรัชวาริน

ธิติ วิรัชวาริน

(Thiti Virachavarin)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

ธีรเมทร์ อินทร์ชัยศรี

ธีรเมทร์ อินทร์ชัยศรี

(Teeramet Inchaisri)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ

เบญจวรรณ จันทมัด

เบญจวรรณ จันทมัด

(Benjawan Jantamat)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ

เบญญานี โกษาพงศ์

เบญญานี โกษาพงศ์

(Benyanee Kosapong)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ / ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ รักวงศ์วาน (ร่วม)

ปาณิศา จรรยาสุภาพ

ปาณิศา จรรยาสุภาพ

(Panisa Janyasupab)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.กิติพร พลายมาศ

ปิยะนุช ตั้งมนัสสุขุม

ปิยะนุช ตั้งมนัสสุขุม

(Piyanut Tangmanussukum)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.กิติพร พลายมาศ

พชรพล พงศ์พัชราพันธุ์

พชรพล พงศ์พัชราพันธุ์

(Podcharapol Pongpatcharapun,)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ อินทิยศ

พิสิฐพงศ์ เกตุรัตน์

พิสิฐพงศ์ เกตุรัตน์

(Phisitphong Ketrat)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เรวัต ถนัดกิจหิรัญ

ฟูเกียรติ นวลศรี

ฟูเกียรติ นวลศรี

(Fukiat Nualsri)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.คำรณ เมฆฉาย

ภีมพัฒน์ วงศ์ศรีพิสันต์

ภีมพัฒน์ วงศ์ศรีพิสันต์

(Peemapat Wongsriphisant)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.กิติพร พลายมาศ / ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ (ร่วม)

วีรภัทร รัตนชัดเจน

วีรภัทร รัตนชัดเจน

(Weerapat Rattanachadjan)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

ศิวรักษ์ สาวงศ์นาม

ศิวรักษ์ สาวงศ์นาม

(Siwarak Sawongnam)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

สิทธินนท์ พุ่มพวง

สิทธินนท์ พุ่มพวง

(Sittinon Pumpuang)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

สุทธิพล พรรณลึก

สุทธิพล พรรณลึก

(Sutipon Punaluek)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

สุวพร หอมจันทร์ดี

สุวพร หอมจันทร์ดี

(Suvaporn Homjandee)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ

อนุพงษ์ คณาราช

อนุพงษ์ คณาราช

(Anupong Kanarach)

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อรรณพ อังกูรสิทธิ์

อรรณพ อังกูรสิทธิ์

(Annop Angkusit)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

อานนท์ แสงศิริทองไชย

อานนท์ แสงศิริทองไชย

(Arnont Saengsiritongchai)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

ข่าวสารล่าสุด

  • รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567
  • ตารางสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
  • รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
  • ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2565
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบ2)