คณาจารย์

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

รายชื่อคณาจารย์ / Faculty

กรุง สินอภิรมย์สราญ
Krung Sinapiromsaran
สาขางานวิจัย/Field : Optimization,  Mathematical Programming,  Combinatorics, Algorithms,  Theory of Computations, Data Mining, Machine Learning, Data Science.
กิติพร พลายมาศ
Kitiporn Plaimas
สาขางานวิจัย/Field : Bioinformatics, Computational Biology, Modeling and Simulation, Graph and Network Analysis, Machine Learning.
คำรณ เมฆฉาย
Khamron Mekchay
สาขางานวิจัย/Field : Numerical Analysis, Adaptive FEM, Financial Mathematics.
จิราพรรณ สุนทรโชติ
Jiraphan Suntornchost
สาขางานวิจัย/Field : Probability Theory, Mathematical Statistics, Statistical Modelling,  Stochastic Processes,  Actuarial Mathematics, Financial Mathematics.
ทรรปณ์ ปณิธานะรักษ์
Thap Panitanarak
สาขางานวิจัย/Field : Parallel graph and scientific computations, large-scale graph analytics and network analysis.
บุญฤทธิ์ อินทิยศ
Boonyarit Intiyot
สาขางานวิจัย/Field : Linear Optimization Models and Applications.
พันทิพา  ทิพย์วัฒน์พจนา
Phantipa Thipwiwatpotjana
สาขางานวิจัย/Field : Optimization & Operations Research.
เพชรอาภา บุญเสริม
Petarpa Boonserm
สาขางานวิจัย/Field : Mathematical Physics.
มนต์ชัย คูเอกชัย
Monchai Kooakachai
สาขางานวิจัย/Field : Probability and Statistics
เรวัต ถนัดกิจหิรัญ
Raywat Tanadkithirun
สาขางานวิจัย/Field : Probability Theory, Stochastic Process.