ระเบียบ กฎเกณฑ์

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

ระเบียบ / ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • แนวปฏิบัติของการเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์กรณีการประชุมวิชาการมีการปรับรูปแบบ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19  รายละเอียด
 • การขอเปลี่ยนสาขาวิชาของนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต และนิสิตระดับปริญญาดุษฎบัณฑิต รายละเอียด
 • การศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 รายละเอียด
 • การศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ. 2560 รายละเอียด
 • หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 รายละเอียด
 • การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  รายละเอียด
 • ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 รายละเอียด
 • ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 รายละเอียด
 • ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 รายละเอียด

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • การผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้าของนิสิตที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
 • เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษา ในหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎบัณฑิต พ.ศ. 2557  รายละเอียด
 • การรักษาสถานภาพของนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2553  รายละเอียด
 • การขอขยายเวลาการศึกษาเพื่อรอตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2559 รายละเอียด
 • การรักษาสถานภาพของนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต และนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต ที่ไม่สามารถเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือผลงานการค้นคว้าอิสระได้ทันภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด พ.ศ. 2553  รายละเอียด
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 รายละอียด
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 รายละอียด
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 รายละอียด

ข่าวสารล่าสุด

 • รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567
 • ตารางสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
 • รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
 • ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2565
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบ2)