ข่าวสาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกต์และวิทยาการคณนา

กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียด กรอกใบสมัคร Online ได้ที่เว็บไซต์ https://www.register.gradchula.com/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ️- อ.ดร.เรวัต ถนัดกิจหิรัญ e-mail

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบ2)

รายละเอียดการสอบออนไลน์หลักสูตรจะแจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้สมัครตามอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ เพื่อให้ข้อมูลขั้นตอนในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกแบบออนไลน์ ทั้งนี้หากผู้สมัครที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่ได้รับการติดต่อ ขอให้ผู้สมัครติดต่อหลักสูตรฯ เพื่อรับทราบขั้นตอนในการเตรียมตัวที่ อ.ดร.เรวัต  ถนัดกิจหิรัญ (Raywat.t@chula.ac.th) คุณวิภา พิมพาพันธ์ (Wipa.P@chula.ac.th)

รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบแรก)

รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบแรก) PDF

รายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

รายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2565 (รอบแรก) PDF 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบแรก)

รายละเอียดการสอบออนไลน์หลักสูตรจะแจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้สมัครตามอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ เพื่อให้ข้อมูลขั้นตอนในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกแบบออนไลน์ ทั้งนี้หากผู้สมัครที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่ได้รับการติดต่อ ขอให้ผู้สมัครติดต่อหลักสูตรฯ เพื่อรับทราบขั้นตอนในการเตรียมตัวที่ อ.ดร.เรวัต  ถนัดกิจหิรัญ (Raywat.t@chula.ac.th) คุณวิภา พิมพาพันธ์ (Wipa.P@chula.ac.th)

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ)

กำหนดการรับสมัคร รอบ 1 : ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 รอบ 2 : ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง