ข่าวสาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกต์และวิทยาการคณนา

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียด กรอกใบสมัคร Online ได้ที่เว็บไซต์ https://www.register.gradchula.com/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ️- ผศ.ดร.จิราพรรณ  สุนทรโชติ e-mail : jiraphan.s@chula.ac.th 02-218-5170 – คุณวิภา พิมพาพันธ์ e-mail : Wipa.P@chula.ac.th 02-218-5140

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 กำหนดการรับสมัคร รอบ 1 : ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 24 มีนาคม 2566 รอบ 2 : ตั้งแต่วันที่ 27

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบ2)

รายละเอียดการสอบออนไลน์หลักสูตรจะแจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้สมัครตามอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ เพื่อให้ข้อมูลขั้นตอนในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกแบบออนไลน์ ทั้งนี้หากผู้สมัครที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่ได้รับการติดต่อ ขอให้ผู้สมัครติดต่อหลักสูตรฯ เพื่อรับทราบขั้นตอนในการเตรียมตัวที่ อ.ดร.เรวัต  ถนัดกิจหิรัญ (Raywat.t@chula.ac.th) คุณวิภา พิมพาพันธ์ (Wipa.P@chula.ac.th)

รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบแรก)

รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบแรก) PDF

รายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

รายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2565 (รอบแรก) PDF 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบแรก)

รายละเอียดการสอบออนไลน์หลักสูตรจะแจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้สมัครตามอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ เพื่อให้ข้อมูลขั้นตอนในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกแบบออนไลน์ ทั้งนี้หากผู้สมัครที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่ได้รับการติดต่อ ขอให้ผู้สมัครติดต่อหลักสูตรฯ เพื่อรับทราบขั้นตอนในการเตรียมตัวที่ อ.ดร.เรวัต  ถนัดกิจหิรัญ (Raywat.t@chula.ac.th) คุณวิภา พิมพาพันธ์ (Wipa.P@chula.ac.th)