ขอขยายเวลาการศึกษา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

ขอขยายเวลาการศึกษา

  • แนวปฏิบัติการดำเนินการขอขยายเวลาการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป รายละเอียด
  • แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลด
  • คำร้องขอขยายเวลาการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลด

ข่าวสารล่าสุด