ขอขยายเวลาการศึกษา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

ขอขยายเวลาการศึกษา

  • แนวปฏิบัติการดำเนินการขอขยายเวลาการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป รายละเอียด
  • แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลด
  • คำร้องขอขยายเวลาการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลด

ข่าวสารล่าสุด

  • รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567
  • ตารางสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
  • รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
  • ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2565
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบ2)