ประกาศ / กำหนดการสอบ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

ประกาศ / กำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

 • กำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพธ์ของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
 • กำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพธ์ของหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
 • กำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพธ์และสอบวิทยานิพนธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด

ประกาศ / กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์

 • การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบบทความวิจัย บันทึกข้อความ เงื่อนไขและลักษณะของการจัดพิพม์
 • แนวปฏิบัติการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
 • แนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ช่วงการแพร่ระบาด ของเชื้อโรค COVID-19 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
 • กำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพธ์และสอบวิทยานิพนธ์ และการส่งบทความเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด 
 • กำหนดการการส่งวิทยานิพนธ์และรายงานการค้นคว้าอิสระ การอนุมัติการสำเร็จการศึกษา และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
 • กำหนดวันที่คณะส่งประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
 • แนวปฏิบัติการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 รายละเอียด
 • การสอบวิทยานิพนธ์และโครงร่างวิทยานิพนธ์ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 รายละเอียด
 • ขยายวันสุดท้ายในการสอบวิทยานิพนธ์ การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
 • วันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  รายละเอียด

ประกาศ / กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ

 • กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
 • การสอบวัดคุณบัติช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19  รายละเอียด

ข่าวสารล่าสุด