ประกาศ / กำหนดการสอบ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

ประกาศ / กำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

 • กำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพธ์ของหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 รายละเอียด
 • กำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพธ์ของหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
 • กำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพธ์ของหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด

ประกาศ / กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์

 • การกำหนดการสอบวิทยานิพนธ์และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2566 รายละเอียด
 • การกำหนดการสอบวิทยานิพนธ์และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 (25-8-2565) รายละเอียด
 • การกำหนดการสอบวิทยานิพนธ์และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 (13-8-2021) รายละเอียด
 • การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบบทความวิจัย บันทึกข้อความ เงื่อนไขและลักษณะของการจัดพิพม์
 • แนวปฏิบัติและขั้นตอนการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด

ประกาศ / กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ

 • กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
 • การสอบวัดคุณบัติช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19  รายละเอียด

ข่าวสารล่าสุด

 • รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567
 • ตารางสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
 • รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
 • ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2565
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบ2)