ประกาศ / กำหนดการสอบ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

ประกาศ / กำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

  • กำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพธ์ของหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด

ประกาศ / กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์

ประกาศ / กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ

  • กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
  • การสอบวัดคุณบัติช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19  รายละเอียด

ข่าวสารล่าสุด