ประกาศ / กำหนดการสอบ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

ประกาศ / กำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

  • กำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพธ์ของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
  • กำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพธ์ของหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
  • กำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพธ์และสอบวิทยานิพนธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด

ประกาศ / กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์

  • การกำหนดการสอบวิทยานิพนธ์และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 (28-4-2021) รายละเอียด
  • การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบบทความวิจัย บันทึกข้อความ เงื่อนไขและลักษณะของการจัดพิพม์
  • แนวปฏิบัติและขั้นตอนการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
  • แนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ช่วงการแพร่ระบาด ของเชื้อโรค COVID-19 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
  • กำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพธ์และสอบวิทยานิพนธ์ และการส่งบทความเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด 

ประกาศ / กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ

  • กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
  • การสอบวัดคุณบัติช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19  รายละเอียด

ข่าวสารล่าสุด