การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ จะกระทำได้เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

นิสิตต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะประกาศกำหนด

 

โครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตพร้อมทั้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารคณะตามลำดับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และภายในกำหนดเวลาที่คณะกรรมการบริหารคณะกำหนด

หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้จัดทำเป็นประกาศคณะ

ข้อ ๒๙ นิสิตต้องได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในกำหนดเวลาที่คณะกรรมการบริหารคณะกำหนด และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

(๑) สำหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ภายใน ๒ ปีการศึกษานับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

(๒) สำหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภายใน ๓ ปีการศึกษานับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

(๓) สำหรับหลักสูตรแบบต่อเนื่อง นิสิตในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เมื่อใด ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ ๗๒ (๒)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะอาจกำหนดให้นิสิตในหลักสูตรต้องสอบและได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งได้ โดยต้องจัดทำเป็นประกาศคณะก่อนรับนิสิตเข้าศึกษา

นิสิตที่มิได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นสถานภาพการเป็นนิสิตเว้นแต่มีเหตุอันจำเป็นและสมควรคณะกรรมการบริหารคณะอาจขยายกำหนดเวลาต่อไปอีก ๑ ภาคการศึกษาได้ และให้คณะดำเนินการแจ้งสำนักงานการทะเบียน

ข้อ ๗๒(๒) ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ แต่ในกรณีที่โครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่มีข้อแก้ไขในสาระสำคัญ และคณะกรรมการบริหารคณะอนุมัติให้สอบวิทยานิพนธ์ได้ก่อนระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยให้เริ่มต้นนับระยะเวลาดังกล่าวตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 รายละเอียด

ขั้นตอนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

คำแนะนำและขั้นตอนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนิสิตปริญญาโท – เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 นิสิตขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยนิสิตสามารถ Download Template คำชี้แจงประกอบการใช้คู่มือและ Template ในการพิมพ์โครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อความถูกต้องได้ที่ http://www.acad.sc.chula.ac.th เมนูงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ เมนูบัณฑิตศึกษา เมนูการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์

 ขั้นที่ 2  นำแบบเสนอโครงร่างฯ มายื่นที่เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ อย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันสอบ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจาณาแต่งตั้งกรรมการสอบ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเสนอชื่อกรรมการสอบได้ 1 ชื่อ (สำหรับนิสิตรหัส 61 เป็นต้นไปให้พร้อมแนบแบบเสนอคุณวุฒิกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามด้านล่างนี้)

ขั้นที่ 3  เมื่อทราบรายชื่อกรรมการสอบแล้ว ให้นิสิตมารับแบบฟอร์มแจ้งการดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ขอใช้ห้องที่เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนพร้อมทั้งนำสำเนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ส่งให้กรรมการสอบทุกท่านด้วยตนเองอย่างน้อย 7 วันก่อนวันสอบและให้กรรมการสอบลงนามรับสำเนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วย

ขั้นที่ 4  นิสิตนำแบบฟอร์มแจ้งการดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ขอใช้ห้อง (ที่มีลายเซ็นกรรมการเซ็นรับโครงร่างฯ แล้ว) มายื่นที่เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ เพื่อเสนอหัวหน้าภาควิชา/ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ลงนามเพื่อออกหนังสือเชิญกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า  3  วันก่อนวันสอบ (กรณีขอสอบโครงร่างฯ แบบออนไลน์ให้นิสิตแนบแบบฟอร์มขอสอบออนไลน์ด้วย)

ขั้นที่ 5  หลังจากขั้นที่ 4 ประมาณ  3 – 4  วัน นิสิตไปรับจดหมายเชิญกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ที่ เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ เพื่อนำไปให้กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง 

ขั้นที่ 6  ในวันสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  นิสิตควรไปตรวจดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้ และทดสอบอุปกรณ์  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบหากมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับห้องและอุปกรณ์จะได้ดำเนินการได้ทัน

ขั้นที่ 7  เมื่อสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณาผลการสอบ หากมีแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้นิสิตดำเนินการแก้ไขตามมติของคณะกรรมการสอบ แล้วยื่นที่เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่เสร็จสิ้นการสอบ

ขั้นที่ 8  เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ รวบรวมแบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หากไม่มีแก้ไขเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ ดำเนินการเสนอให้ประธานและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ลงนาม แล้วส่งไปยังบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ขั้นที่ 9 หากได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นิสิตดำเนินการลงข้อมูลวิทยานิพนธ์ในระบบ CU-iThesis ที่เว็บไซต์ https://ithesis.grad.chula.ac.th/

แบบฟอร์มแจ้งการดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ออกหนังสือเชิญสอบและขอใช้ห้อง ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สอบวิทยานิพนธ์แบบออนไลน์ ดาวน์โหลด

การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์(ร่วม) หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เฉพาะนิสิตรหัส 61 เป็นต้นไป) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ข้อ 5) คลิก ซึ่งนิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นไปตามเกณฑ์และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แล้วได้ที่ คลิก หากไม่ปรากฎรายชื่อให้นิสิตดำเนินการแนบเอกสารดังนี้
1.  แบบฟอร์มการจัดเตรียมข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก-กรณีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ (ไฟล์ Word, PDF
2.  แบบฟอร์มการจัดเตรียมข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก-กรณีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ (ไฟล์ Word, PDF

ประกาศ อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์

ปีการศึกษา 2563

 • ประกาศ อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ครั้ง 4/2564 ดาวน์โหลด
 • ประกาศ อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ครั้ง 3/2564 ดาวน์โหลด
 • ประกาศ อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ครั้ง 2/2564 ดาวน์โหลด
 • ประกาศ อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ครั้ง 1/2564 ดาวน์โหลด

ปีการศึกษา 2562

 • ประกาศ อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ครั้ง 15/2563 ดาวน์โหลด
 • ประกาศ อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ครั้ง 11/2563 ดาวน์โหลด
 • ประกาศ อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ครั้ง 7/2563 ดาวน์โหลด

ข่าวสารล่าสุด

 • รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567
 • ตารางสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
 • รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
 • ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2565
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบ2)