การสอบวิทยานิพนธ์

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

การสอบวิทยานิพนธ์

 • การสอบวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ถึงปีการศึกษา 2560

นิสิตจะสอบวิทยานิพนธ์ได้ ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

1) ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
2) โครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ 
3) มีหลักฐานแสดงว่า ได้ส่งบทความวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใช้วารสารทางวิชาการพิจารณาเพื่อการตีพิมพ์แล้ว หรือได้รับการตอบรับให้ไปเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการแล้ว 

4) ผ่านเกณฑ์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารคณะกำหนด นิสิตที่ประสงค์จะสอบวิทยานิพนธ์ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกำหนด


 • การสอบวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  เป็นต้นไป

นิสิตจะสอบวิทยานิพนธ์ได้ ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

1) ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

2) ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ แต่ในกรณีที่โครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่มีข้อแก้ไขในสาระสำคัญ และคณะกรรมการบริหารคณะอนุมัติให้สอบวิทยานิพนธ์ได้ก่อนระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยให้เริ่มต้นนับระยะเวลาดังกล่าวตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

3) มีหลักฐานแสดงว่า ได้ส่งบทความวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ให้วารสารทางวิชาการ พิจารณาเพื่อการตีพิมพ์แล้ว หรือได้รับการตอบรับให้ไปเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการแล้ว ทั้งนี้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัย

4) ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ตามที่มหาวิทยาลัยหรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

5) ผ่านเกณฑ์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารคณะกำหนด นิสิตที่ประสงค์จะสอบวิทยานิพนธ์ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกำหนด

ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาและการสอบวิทยานิพนธ์

 • คำแนะนำและขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาและการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิตปริญญาโท – เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ในช่วงการแพร่ระบาดขอเชื้อไวรัส COVID-19 ปีการศึกษา 2565 (แบบ Online) ดาวน์โหลด
 • คำแนะนำและขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาและการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิตปริญญาโท – เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา (แบบ Onsite) ดาวน์โหลด
 • การจัดทำวิทยานิพนธ์ iThesis คลิก
 • การตรวจอักขราวิสุทธิ์ คลิก
 • การตรวจ turnitin คลิก
 • แบบฟอร์มขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สอบวิทยานิพนธ์แบบออนไลน์ ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือเชิญกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ / ขอส่งวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจรูปแบบ (เอกสาร1)
  – สำหรับนิสิต ป.เอก ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561 และนิสิต ป.โท ทุกชั้นปี  ดาวน์โหลด
  – สำหรับนิสิต ป.เอก ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ดาวน์โหลด 
 • แบบฟอร์มแจ้งการดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์/ขอใช้ห้อง (เอกสาร2) 
  – สำหรับนิสิต ป.เอก ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561 และนิสิต ป.โท ทุกชั้นปี ดาวน์โหลด
  – สำหรับนิสิต ป.เอก ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ดาวน์โหลด 
 • แบบประเมินวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ก่อนสอบวิทยานิพนธ์ (เอกสาร3(1)) ดาวน์โหลด
 • แบบประเมินประเด็นการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้จริง หลังการสอบวิทยานิพนธ์ (เอกสาร3(2)) ดาวน์โหลด
 • แบบประเมินหลักสูตร (เอกสาร4) สามารถทำการประเมินหลักสูตรได้ที่ คลิก
 • แบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของนิสิต (เอกสาร5) 

          สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ถึงปีการศึกษา 2560
          1. สำหรับนิสิต ป.โท ดาวน์โหลด
          2. สำหรับนิสิต ป.เอก (แบบ 1.1 เน้นทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว (เข้าด้วยวุฒิ ป.โท)) ดาวน์โหลด 
          3. สำหรับนิสิต ป.เอก (แบบ 2.1 เรียนและทำวิทยานิพนธ์ (เข้าด้วยวุฒิ ป.โท)) ดาวน์โหลด 
          4. สำหรับนิสิต ป.เอก (แบบ 2.2 เรียนและทำวิทยานิพนธ์ (เข้าด้วยวุฒิ ป.ตรี)) ดาวน์โหลด 
          สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
          1. สำหรับนิสิต ป.โท ดาวน์โหลด
          2. สำหรับนิสิต ป.เอก (แบบ 1.1 เน้นทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว (เข้าด้วยวุฒิ ป.โท)) ดาวน์โหลด 
          3. สำหรับนิสิต ป.เอก (แบบ 2.1 เรียนและทำวิทยานิพนธ์ (เข้าด้วยวุฒิ ป.โท)) ดาวน์โหลด
          4. สำหรับนิสิต ป.เอก (แบบ 2.2 เรียนและทำวิทยานิพนธ์ (เข้าด้วยวุฒิ ป.ตรี))

 • แบบบันทึกผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต (เอกสาร 6)

          สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ถึงปีการศึกษา 2560
          1. สำหรับนิสิต ป.โท ดาวน์โหลด
          2. สำหรับนิสิต ป.เอก  ดาวน์โหลด
          สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
          1. สำหรับนิสิต ป.โท ดาวน์โหลด
          2. สำหรับนิสิต ป.เอก  ดาวน์โหลด

 • แบบฟอร์มผลงานวิจัยของนิสิตที่ได้รับการตีพิมพ์ สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ คลิก
 • การเบิกอาหารว่าง/อาหารกลางวัน ในการสอบวิทยานิพนธ์
  นิสิตสามารถเบิกเงินค่าอาหารว่างได้ไม่เกิน 300 บาทต่อนิสิต หรืออาหารกลางวันเบิกได้ไม่เกิน 500 บาทต่อนิสิต โดยนิสิตสำรองจ่ายไปก่อนแล้วนำใบเสร็จรับเงินเบิกเงินที่เจ้าหน้าที่หลักสูตร การชำระเงินให้ชำระเป็นเงินสด หลีกเลี่ยงการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรสะสมแต้ม เนื่องจากใบเสร็จรับเงินไม่สามารถใช้เบิกเงินได้
 • เครื่องโสตทัศนูปกรณ์มีปัญหาหรือชำรุดสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลชั้น เบอร์โทร 02-218-7108
 • ระดับปริญญโท
 • ระดับปริญญาเอก

แนวปฏิบัติและขั้นตอนการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ คลิก