การสอบวัดคุณสมบัติ

หลักสูตรบััณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

นิสิตสามารถสอบวัดคุณสมบัติได้ก็ต่อเมื่อ

(๑) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

(๒) ลงทะเบียนรายวิชาการสอบวัดคุณสมบัติในภาคการศึกษาที่จะสอบวัดคุณสมบัติ เว้นแต่นิสิตที่เข้า ศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโทหรือวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม สามารถลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องสอบวัดคุณสมบัติและได้รับสัญลักษณ์ S ภายในกำหนด ระยะเวลาดังต่อไปนี้ นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
(๑) นิสิตที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท ภายใน ๔ ภาคการศึกษา สำหรับแบบทวิภาค และ ๖ ภาคการศึกษาสำหรับแบบตรีภาค

(๒) นิสิตเข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี ภายใน ๕ ภาคการศึกษา สำหรับแบบทวิภาค และ ๗ ภาคการศึกษาสำหรับแบบตรีภาค

นิสิตที่สอบวัดคุณสมบัติแล้ว และได้รับสัญลักษณ์ U สามารถลงทะเบียนสอบได้อีก ๑ ครั้ง แต่ทั้งนี้ต้อง ไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง

การผ่านรายวิชาสอบวัดคุณสมบัติ

นิสิตต้องสอบผ่านทั้งหมด 3 รายวิชา ดังนี้
1.  APP LIN ALG 
2.  APPLIED ANALYSIS 
และสอบผ่านอีก 1 รายวิชา โดยสามารถเลือกสอบได้จากรายวิชาดังต่อไปนี้  
– FUND MATH PROG
– NUM ANALYSIS I
– MATH MODELING
– FUND APP STAT

ขอบเขตและเนื้อหารายวิชาสอบ

 1. วิชา Applied Linear Algebra รายละเอียด
 2. วิชา Applied Analysis รายละเอียด
 3. วิชา Fundamentals of Mathematical Programming รายละเอียด
 4. วิชา Mathematical Modeling รายละเอียด
 5. วิชา Foundations of Applied Statistics รายละเอียด
 6. วิชา Numerical Analysis I รายละเอียด

แบบฟอร์มขอสอบวัดคุณสมบัติ

 • ยื่นแบบฟอร์มขอสอบภายใน เดือนสิงหาคม  สำหรับผู้ที่จะสอบในภาคการศึกษาต้น และ เดือนมกราคม  สำหรับผู้ที่จะสอบในภาคการศึกษาปลาย
 • แบบฟอร์มขอสอบวัดคุณสมบัติ ดาวน์โหลด

ข่าวสารล่าสุด

 • รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567
 • ตารางสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
 • รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
 • ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2565
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบ2)