เกี่ยวกับเรา

ภาควิิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2476 โดยในตอนแรกเป็น แผนกคณิตศาสตร์ อยู่ในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต่อมาจึงค่อยเปลี่ยนเป็น ภาควิชาคณิตศาสตร์ในภายหลัง ในตอนแรกที่เริ่มก่อตั้ง นิสิตที่เรียนคณิตศาสตร์ยังไม่มีห้องพักนิสิต เหมือนนิสิตที่เรียนสาขาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ได้มีการขอใช้ห้องชั้น 3 ของตึกฟิสิกส์ และห้องชั้นบนของเรือนไม้อยู่หลายปี จึงได้ของบประมาณมาสร้างตึกคณิตศาสตร์แทนเรือนไม้ แล้วต่อมาอีกหลายปีจึงได้มีโอกาสขยายออกทางด้านหลัง มีห้องสำหรับการเรียนการสอนของตนเอง และมีการจัดห้องไว้สำหรับฉายภาพยนตร์ได้อีกด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2506 แผนกวิชาคณิตศาสตร์ได้เปิดการสอนหลักสูตรปริญญาโท และ พ.ศ. 2523 ก็ได้เปิดสอนระดับปริญญาเอกเป็นครั้งแรก โดยรับนิสิตเข้าศึกษา 2 คน (รศ.ดร. วิรุฬห์ บุญสมบัติ เป็นอาจารย์ท่านแรกที่ได้รับปริญญาเอก)

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ยังคงความเป็น “แรก” ของประเทศไทย ในหลายๆด้าน กล่าวคือ เป็นแห่งแรกที่ทำการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก เป็นแห่งแรกที่จัดสัมมนา และ ประชุมทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ และเป็นแห่งแรกที่จัดตั้งสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งต่อมาได้รับอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายนามอดีตหัวหน้าภาควิชา
ชื่อหัวหน้าภาควิชา
ช่วงเวลาที่เข้ารับตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ เสนาะ ตันบุญยืน
2490-2508
ศาสตราจารย์ ประพันธ์ วัชราภัย
2509-2514
ศาสตราจารย์ คุณหญิง ไขศรี ณ ศีลวันต์
2515-2518
ศาสตราจารย์ สุรวิทย์ กองสาสนะ
2519-2522
ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.พรรคพงศ์สนิท สนิทวงศ์
2523-2526
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรุฬห์ บุญสมบัติ
2527-2530
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รจิต วัฒนสินธุ์
2531-2537
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลออ ชนวิริยะ
2537-2539
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รจิต วัฒนสินธุ์
2539-2542
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิมล ฮอลล์
2542-2543
รองศาสตราจารย์ ดร. วนิดา เหมาะกุล
2543-2547
ศาสตราจารย์ ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ 2547-2549
ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ เนียมมณี 2549-2557
ศาสตราจารย์ ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ 2558-2560
ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ เนียมมณี 2560-2564
รองศาสตราจารย์ ดร. รตินันท์ บุญเคลือบ 2564-2566

หลักสูตรที่เปิดสอน :

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด