สาขางานวิจัย

ภาควิิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาคณิตศาสตร์ (Mathematics)

Algebra & Number Theory

Analysis

Combinatorics & Graph Theory

Geometry & Topology

Mathematical Logic

Probability & Statistics

สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา (Applied Mathematics and Computational Science)

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

Bioinformatics and Computational Biology

Data Mining & Information Retrieval

Image Processing

Network Security

Neural Networks & Machine Intelligence

Software Engineering and Database Systems

ข่าวสารล่าสุด

  • ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของภาควิชาฯ
  • ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง Fixed Point Theorems for Some Generalized Contractive Functions in b-Metric Space with Application
  • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนฤดูหนาวและการประชุมสัมมนาคณิตศาสตร์การเงินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 (The 2nd International Winter School and Symposium of Financial Mathematics in Thailand)
  • ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง Riemann hypothesis via the distribution of square-free and square-full integers over Piatetski-Shapiro sequences
  • ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง An Intra-Tumoral and Tumor-Immune System Competition Model of Breast Cancer