สาขางานวิจัย

ภาควิิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาคณิตศาสตร์ (Mathematics)

Algebra & Number Theory

Analysis

Combinatorics & Graph Theory

Geometry & Topology

Mathematical Logic

Probability & Statistics

สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา (Applied Mathematics and Computational Science)

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

Bioinformatics and Computational Biology

Data Mining & Information Retrieval

Image Processing

Network Security

Neural Networks & Machine Intelligence

Software Engineering and Database Systems

ข่าวสารล่าสุด