Shopping cart

close

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดการสัมมนารักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 4

blank

blank

blank

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดการสัมมนารักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์การเรียนรู้ และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 และได้ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสนี้ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาว สุชานันท์ วงศ์อดุลวิทย์ ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายรายงานเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Line chatbot และ Dashboard น้องคาร์บอน ซึ่งแอปพลิเคชันนี้เป็นผลงานของ นางสาว สุชานันท์ วงศ์อดุลวิทย์ นางสาว มินตร์ธาฎา พรมสุทธิพันธ์ และนางสาว พัชญานิน โชติกสถิตย์ ในการดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร. นกุล คูหะโรจนานนท์

ข่าวสารล่าสุด

blank

ที่อยู่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll To Top