ภาควิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
blank

สารจากหัวหน้าภาควิชา

ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ เนียมมณี

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2476 นับเป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิตบัณทิตสาขาคณิตศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก และในเวลาต่อมาได้ผลิตบัณทิตในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในทุกระดับ  ภาควิชาฯ มีความมุ่งมั่นใน  4 ภารกิจหลัก ต่อไปนี้

  1. ผลิตบัณทิตในสาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้ระดับสากล และมีคุณธรรมออกมารับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง
  2. ผลิตงานวิจัยสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ
  3. ให้ความรู้กับนิสิตจุฬาลงกรณ์  ในสาขาที่ต้องการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
  4. ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  ในการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์   มาแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศชาติ

ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทีมคณาจารย์และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  เราจะก้าวต่อไปอย่างมุ่งมั่นในภารกิจหลักของภาควิชาฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • blank