ภาควิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
blank

สารจากหัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. รตินันท์ บุญเคลือบ

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2476 นับเป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิตบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์ ในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา และในเวลาต่อมายังได้ผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ทุกระดับอีกด้วย ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความมุ่งมั่นใน 4 พันธกิจหลัก ต่อไปนี้

  1. ผลิตบัณฑิตทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทุกระดับ ที่มีความรู้และทักษะในระดับสากล เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาระดับชาติได้
  2. บุกเบิกองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และแสวงหาความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ
  3. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเพื่อชี้นำสังคมให้แก้ปัญหาด้วยเหตุผล หลักการทางคณิตศาสตร์ และความรู้ทางวิทยาการคณนาและวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4. ให้บริการความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา และวิทยาการคอมพิวเตอร์ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูง ให้กับบุคลากรและนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ต้องการองค์ความรู้เหล่านั้น

ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนทุกภาคส่วน พวกเราจะก้าวต่อไปอย่างมุ่งมั่นและบรรลุพันธกิจหลักของภาควิชาฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • blank