รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา เหมะกุล

Wanida Hemakul, Ph.D.

Associate Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office:
Phone:
Fax: 02-255-2287
Email: hwanida@chula.ac.th

การศึกษา

1983 : Ph.D. (Mathematics), University of North Carolina at Chapel Hill, USA
1973 : M.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand
1970 : B.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand

สาขางานวิจัย

 • Graph Theory and Combinatorics
 • Hyperstructures
 • Boundary value problems of ordinary differential equations

ผลงานตีพิมพ์

Publications: 
 1. S. Chaopraknoi, W.Hemakul, K. Kwakpatoon, Homomorphisms of some hypergroups, Thai Journal of Mathematics5(3), Special Issue 2007 (Annual Meeting in Mathematics, 2007)
 2. วนิดา เหมะกุล. 2549 กราฟที่ไม่สม่ำเสมอ. วารสารคณิตศาสตร์ ฉบับปริมา 1 ฉบับที่ 572 – 574 พฤษภาคม-กรกฎาคม 2549.
 3. วนิดา เหมะกุล และ สมเกียรติ ตระกูลไตรพฤกษ์. 2549 ทฤษฎีจำนวนพอลีโอมิโน. วารสารคณิตศาสตร์ ฉบับที่ 575-577 สิงหาคม-กันยายน 2549.
 4. จริยา อุ่ยยะเสถียร และ วนิดา เหมะกุล. กราฟปะติดเชิงระนาบ. The Journal of Scientific Research, Chulalongkorn University (Section T) ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2549.
 5. S. Piansakool, W. Hemakul and S. Chaopraknoi, On homomorphisms of some multiplicative hyperrings, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, to appear.

หนังสือ

 1. วนิดา เหมะกุล และคณะ 2536-ปัจจุบัน ศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ 9
 2. วนิดา เหมะกุล และ ยุพิน พิพิธกุล 2538 ศิลปะการนับเบื้องต้น สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 19 โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ในพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 3. วนิดา เหมะกุล 2530 คณิตศาสตร์ดิสครีต สำนักพิมพ์ซีเอ็ด
 4. วนิดา เหมะกุล และคณะ 2530 แคลคูลัสขั้นสูงและสมการเชิงอนุพันธ์ หน่วยที่ 6-15 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 5. วนิดา เหมะกุล. 2528 ทฤษฎีเชิงคุณภาพของสมการเชิงอนุพันธ์

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 21 Feb 2013